Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 
ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG
 
Českomoravská kynologická unie
 
 
O B S A H:
strana:
Všeobecná část: 3
Platnost 3
Všeobecné zásady 3
Zkouškové období 3
Organizace zkoušek / vedoucí zkoušek 3
Rozhodčí 5
Účastník zkoušek 6
Podmínky účasti 7
Prověrka chování psa k cizí osobě 7
Hodnocení 8
Diskvalifikace 9
Vyhodnocení 10
Výkonnostní průkaz psa 10
Povinné ručení 10
Sportovní komisař 10
Práce figuranta 11
Zvláštní ustanovení 14
Zkouška BH (doprovodného psa) 15
Zkouška SchH/VPG A (poslušnost, obrana) 20
Stopařská zkouška FPr 1, 2, 3 20
Zkouška SchH/VPG 1 (všestranná) 20
Zkouška SchH/VPG 2 (všestranná) 33
Zkouška SchH/VPG 3 (všestranná) 46
Zkouška FH 1 (psa stopaře 1. stupně) 61
Zkouška FH 2 (psa stopaře 2. stupně) 63
Nákres
VŠEOBECNÁ ČÁST
Platnost
Tento zkušební řád obsahuje vybrané zkoušky národního zkušebního řádu
německého kynologického svazu (VDH). Je vydáván za účelem obohacení zkouškové
činnosti sportovní kynologie ČR a pro případné využití chovatelskými kluby ČKS.
Vstupuje v platnost dne 1. 1. 2006. Jeho vydavatelem a garantem je Český
kynologický svaz. Od uvedeného data nahrazuje zkušební řád ČKNO, který se tímto
ruší. V postupových stupních zkoušek na něj přímo navazuje.
Všeobecné zásady
Zkouškové akce a soutěže mají sloužit dvěma cílům. Na jedné straně složením
zkoušky prokazují jednotliví psi způsobilost pro současný účel svého použití, na druhé
straně pak v řízeném chovu mají zkoušky přispívat k zachování, případně ke zvyšování
zdraví a výkonnosti psů, ve smyslu pracovních schopností od jedné ke druhé generaci.
Složení zkoušky platí také jako důkaz chovné způsobilosti psa.
Všechny zkouškové akce ve vztahu ke svému provádění i chování účastníků
podléhají všeobecným sportovním zásadám. Obsah zkušebního řádu je pro všechny
účastníky závazný. Všichni účastníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky.
Pořádání zkoušek musí odpovídat celému stupni zkoušky. V rámci jedné akce platí
úspěšné složení celého stupně zkoušky jako výkonnostní značka. Výkonnostní značky
jsou uznávány všemi kynologickými subjekty v ČR v rámci ČMKU.
Zkouškové období
Zkoušky mohou být organizovány v průběhu celého roku, mimo měsíce prosince,
ledna a února, pokud to dovolí povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost
a zdraví lidí i zvířat. Jinak musí být zkoušky odloženy. Rozhodnutí přísluší rozhodčímu
z výkonu.
Závody bez zápisu výcvikové značky v oddílu B a C smějí být organizovány
po celý rok.
Zkoušky lze konat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna. Tato
zásada se nevztahuje na akce pořádané v rámci kynologických táborů nebo soustředění,
za předpokladu, že delegující orgán má možnost pro tuto akci zajistit rozhodčího.
Organizace zkoušek / vedoucí zkoušek
Zkouškové akce se konají dle pokynů, které vydává ČKS a MSKS.
V těchto pokynech jsou stanoveny termíny i obsah žádostí o konání zkouškových
akcí, jakož i dokumenty, které se při hlášení, průběhu a ukončení akcí zpracovávají.
Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt, začleněný do ČKS nebo MSKS
(ZKO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.
 
Akcí se mohou zúčastnit psovodi:
a) občané ČR - členové organizací a svazů začleněných do ČMKU
b) občané jiných států - členové zahraničních organizací a svazů začleněných do FCI.
Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem. Za účast
na akci vybírá pořadatel na úhradu nákladů startovné, jehož výši sám stanoví.
Každá akce se zahajuje nástupem všech účastníků. Rozhodčí zde vyhlašuje
harmonogram akce, pro který se rozhodl po domluvě s vedoucím. Rovněž i ukončení
akce se provádí nástupem všech účastníků, při kterém rozhodčí provede její vyhodnocení.
Při nezajištění odpovídajících cvičebních prostorů, nářadí, pomůcek nebo
pomocníků pořadatelem dle zkušebního řádu, rozhodčí posuzování daného stupně
zkoušek ukončí, případně je nezahájí.
Za organizační část zkouškové akce je odpovědný vedoucí zkoušek. Plní, kontroluje
a dohlíží na všechny potřebné práce k přípravě a pořádání zkouškové akce. Musí
zabezpečit nerušený průběh akce a po celou dobu pořádání zkoušek být k dispozici
rozhodčímu.
Vedoucí zkoušek nesmí předvádět psa nebo plnit jiné funkce.
Povinnosti vedoucího zkoušek:
− zajistit všechny souhlasy k pořádání zkoušek
− připravit termín zkoušek a v dané lhůtě zažádat o delegaci rozhodčího
− připravit a mít k dispozici odpovídající terény pro kladení stop
− připravit a mít k dispozici potřebné pomůcky, pomocníky, pořadatele, kladeče stop
a figuranty
− připravit všechny písemné doklady ke zkouškám (výsledkovou listinu účastníků,
členské průkazy psovodů)
− připravit výkonnostní průkazy psů, průkazy původu psů, očkovací průkazy psů
a pokud je to potřeba, také doklad zákonného pojištění odpovědnosti
Vedoucí zkoušek musí nejméně 3 týdny před akcí sdělit rozhodčímu místo
a začátek akce, popis příjezdu, druhy zkoušek a počty přihlášených psů. Pokud toto
opomene, má delegovaný rozhodčí právo od svého závazku odstoupit. Figuranti
a kladeči cizích stop nesmějí na akcích vystupovat jako psovodi a nesmějí provádět
funkce pro své psy nebo pro psy členů rodiny (viz odst. Rozhodčí).
Rozhodčí
K posuzování akcí dle tohoto zkušebního řádu jsou rozhodčí delegováni ČKS a
MSKS. Tyto svazy též určují termíny a způsob delegace, její změny a odvolání,
zrušení nebo přeložení akce. Při delegaci více rozhodčích na jednu akci je určován
jeden jako hlavní rozhodčí.
Jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvíce 30 jednotlivých oddílů.
Zkoušky odpovídají následujícím počtům oddílů:
BH (zkouška doprovodného psa) odpovídá 2 oddílům
SchH/ VPG A (poslušnost, obrana) odpovídá 2 oddílům
FPr stupeň 1, 2, 3 (vypracování stopy SchH /VPG l, 2, 3)
každá odpovídá 1 oddílu
SchH/VPG 1, 2, 3 (všestranné zkoušky 1 – 3) každá odpovídá 3 oddílům
FH 1, FH 2 (pachové práce 1 - 2) každá odpovídá 3 oddílům
 
Pro pořádání velkých akcí mohou být stanoveny zvláštní předpisy. Rozhodčí nesmí
posuzovat na akci svého psa, rovněž i psy v držení členů rodiny. Za rodinu se pro tyto
účely považují manžel nebo druh, děti, rodiče a případně další osoby, žijící
s rozhodčím ve společné domácnosti. Z tohoto ustanovení jsou vyjmuty výběrové
soutěže a mistrovství, na které je rozhodčí delegován ČKS nebo MSKS.
Rozhodčí nesmí svým chováním práci psů rušit ani ovlivňovat. Rozhodčí
zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn
zkoušku ukončit, není-li dodržován zkušební řád či nejsou-li dodržovány jeho pokyny.
V tomto případě zašle zprávu delegujícímu orgánu.
Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoliv kritika jeho
posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, případně
disciplinární řízení. V odůvodněných případech stížnost (protest), která se netýká
vlastního posudku, ale porušení ustanovení zkušebního řádu rozhodčím, musí být jím
řešena přímo v průběhu akce. Nedojde-li ke shodě, je podána delegujícímu orgánu
písemnou formou do osmi dnů podepsanou rozhodčím, stěžovatelem a dalším svědkem
prostřednictvím vedoucího zkoušek. Rozhodnutí o stížnosti přísluší výcvikové komisi
ČKS, MSKS.
Nad stanovený nejvyšší počet účastníků (psů) na akci může výjimečně být
připuštěna účast jednoho národního rozhodčího (z výkonu nebo exteriéru) s jedním psem.
 
Rozhodčí může působit jako kladeč cizích stop, nikoliv jako figurant.
Rozhodčí smí posoudit jen psovody se psy k akci včas přihlášené, kteří se zúčastnili
zahájení akce, u nichž se kontrolou předem přesvědčil o platnosti členských průkazů.
Rozhodčí má právo po dohodě s psovodem a vedoucím zkoušek dále již
neposuzovat další oddíl zkoušky u psa, který v předchozím oddílu nedosáhl potřebný
počet bodů k zadání výcvikové značky (neplatí při soutěžích).
Pořadatel má povinnost uhradit delegovaným rozhodčím, případně i určeným
pomocníkům, náležitosti podle směrnic (posuzovné, stravné, jízdné) a to i v případě,
kdy došlo k odvolání akce v době jejího zahájení nebo rozhodčí nebyli o jejím odvolání informováni.
Účastník zkoušek
Účastník zkoušek je povinen dodržet stanovený termín uzávěrky přihlášek.
Podáním přihlášky se účastník zavazuje k úhradě startovného. Nemůže-li se
z jakéhokoliv důvodu dostavit, musí toto neprodleně sdělit vedoucímu zkoušek. Každý
účastník musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zvířat, platící v místě
konání akce. Každý účastník se musí podřídit pokynům rozhodčího a vedoucího
zkoušek. Účastník zkoušek musí svého psa předvádět bezzávadným sportovním
způsobem. Konec zkoušky je dán vyhlášením výsledků (rozdílením cen) a předáním dokladů.
Rozhodčí je oprávněn, i proti názoru psovoda, vyloučit ze zkoušky psa zraněného
nebo ve svých výkonech omezeného. V tomto případě následuje do výkonnostního
průkazu psa zápis "nedostatečně - ukončení pro zranění". Pokud psovod sám se psem
dále nepokračuje pro viditelné zranění nebo předloží dosvědčující veterinární
potvrzení, následuje zápis "ukončení pro zranění". Při nesportovním chování,
přestupcích proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů
je rozhodčí oprávněn diskvalifikovat psovoda z akce. V každém případě je nutno
takové předčasné ukončení zkoušky se zdůvodněním poznamenat do výkonnostního
průkazu psa. Dosud získané body se nezadávají.
V průběhu celé zkoušky musí mít psovod u sebe vodítko na psa, který
je neupoutaný. To zároveň vyžaduje, aby pes neustále nosil jednoduchý, jednořadý,
volně přiléhající řetízkový obojek, který není nastaven na stahování. Jiné, případně
přídavné obojky (kožené, proti klíšťatům a jiné) nejsou v průběhu zkoušky dovoleny.
Vodítko může být nošeno skrytě nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok.
Zvukové pokyny jsou normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány
v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale stejné.
Pokud se v jednom stupni zkoušek zúčastní více účastníků, je o jejich pořadí
rozhodnuto losem.
Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu ke každému oddílu
zkoušek a při jeho ukončení. Výjimku tvoří jen zahájení oddílu C.
Psovod hlásí v základním postoji rozhodčímu jméno své i psa a připravenost
k zahájení nebo ukončení oddílu.
Podmínky účasti
V den konání zkoušek musí mít pes ukončený předepsaný věk.
BH (zkouška doprovodného psa) 15 měsíců
SchH/VPG A (poslušnost, obrana) 18 měsíců
FPr 1, 2, 3 (pachové práce SchH/VPG 1, 2, 3) 15 měsíců
SchH/VPG 1 (všestranná zkouška 1 stupeň) 18 měsíců
SchH/VPG 2 (všestranná zkouška 2 stupeň) 19 měsíců
SchH/VPG 3 ( všestranná zkouška 3 stupeň) 20 měsíců
FH 1 (zkouška psa stopaře 1 stupeň) 18 měsíců
FH 2 (zkouška psa stopaře 2 stupeň) 20 měsíců
Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedné zkouškové akce. Na jedné
zkouškové akci může jeden psovod předvádět nejvíce dva psy. V jeden den může být
jeden pes předváděn pouze na jednu zkoušku. Každý stupeň zkoušky může být
libovolně opakován. Zkoušky FPr 1-3, SchH/VPG 1-3, FH 1-2 se skládají
od nejnižšího stupně k vyššímu (1 až výše ).
K vyššímu stupni zkoušky může být pes, s ohledem na svůj věk, předveden
po úspěšně složené nižší zkoušce. U zkoušek SchH/ VPG se pro postup k vyšší zkoušce
2-3 vyžaduje v oddíle „C“ dosažení minimálně 80 bodů v nižší zkoušce. Po úspěšně
složeném stupni zkoušky může být pes předveden na zkoušku stejného nebo vyššího,
nikoliv však nižšího stupně. Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím,
musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek. K přezkušování
nastupují v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na závěr
zkouškové akce. Březí a kojící feny nejsou ke zkouškám připuštěny. Nemocná
a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena.
Nejnižší počet psů na jedné zkouškové akci je stanoven na 5.
Ke zkouškám mohou nastoupit psi všech plemen i bez PP. Pes musí být schopný
po tělesné i povahové stránce splnit veškeré požadavky příslušné zkoušky zkušebního řádu.
Z účasti jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima.
 
Prověrka chování psa k cizí osobě
Při začátku každé zkoušky podrobuje rozhodčí psa prověrce chování k cizí osobě.
Součástí prověrky "chování psa k cizí osobě" je i prověření jeho identity (kontrola
tetovacího čísla, čipu, atd.).
Vlastníci čipovaných psů musí zajistit možnost identifikace. Psi, kteří při prověrce
chování k cizí osobě neobstojí, jsou z účasti na zkoušce vyloučeni, popřípadě
diskvalifikováni.
Z tohoto důvodu sleduje rozhodčí chování psa k cizí osobě po celou dobu zkoušky.
Při zjištění povahové slabosti je rozhodčí povinen takového psa ihned diskvalifikovat.
Diskvalifikace s uvedením povahové slabosti musí být zaznamenána
ve výkonnostním průkazu psa.
Provádění prověrky chování psa k cizí osobě :
1. Prověrka se provádí v běžném prostředí, bez mimořádných rušivých vlivů,
na místě pro psa neutrálním.
2. Zúčastnění psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě.
3. Pes je předváděn upoutaný na obvyklém vodítku. Vodítko je drženo volně.
4. Rozhodčí se musí zdržovat jakýchkoliv dráždivých pohybů. Dotknouti se psa mu
není dovoleno.
Posuzování :
a) kladné chování psa: pes se při prověrce chová neutrálně, sebevědomě, jistě, pozorně,
temperamentně, nebojácně
b) přípustné chování psa: pes se chová trochu těkavě, lehce podrážděně, lehce nejistě,
tito psi mohou být připuštěni ke zkoušce, musí být ale v jejím průběhu sledováni.
c) záporné chování psa, případná povahová slabost: pes se chová bázlivě, nejistě, plaše,
reaguje na střelbu, je nezvladatelný, kousavý, útočný (diskvalifikace).
 
Hodnocení
Hodnocení předváděných výkonů se provádí známkami a body. Známka a k ní
přináležející body musí odpovídat předvedeným cvikům.
 
Bodová tabulka
                                           Počet bodů Výborně Velmidobře Dobře Uspokojivě Nedostateč-ně
5,0          5,0            4,5            4,0           3,5             3,0-0
10,0       10,0        9,5-9,0        8,5-8,0         7,5-7,0       6,5-0
15,0    15,0-14,5    14,0-13,5   13,0-12,0    11,5-10,5   10,0-0
 20,0     20,0-19,5    19,0-18,0     17,5-16,0    15,5-14,0    13,5-0
30,0    30,0-29,0    28,5-27,0    26,5-24,0    23,5-21,0    20,5-0
35,0    35,0-33,0    32,5-31,5    31,0-28,0    27,5-24,5    24,0-0
70,0    70,0-66,5    66,0-63,0    62,5-56,0    55,5-49,0    48,5-0
80,0    80,0-76,0    75,5-72,0    71,5-64,0    63,5-56,0    55,5-0
100,0    100,0-96,0    95,5-90,0    89,5-80,0    79,5-70,0    69,5-0
 
Procentní propočet:
Známka Zadáno bodů nebo odpočet bodů
Výborně nejméně 96 % až - 4%
Velmi dobře = 95 - 90 % - 5 až 10 %
Dobře = 89 - 80 % -11 až 20 %
Uspokojivě = 79 - 70 % -21 až 30 %
Nedostatečně méně než 70 % -31 až 100 %
Při celkovém hodnocení oddílů mohou být zadávány pouze celé body. Naproti tomu
u jednotlivých cviků se může hodnotit půlbody. Pokud konečný součet oddílů
nevykazuje početně celé body, je dle celkového dojmu příslušného oddílu zaokrouhlen
nahoru neb dolu.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů v oddíle C. Pokud i tyto body jsou
stejné, rozhoduje vyšší počet bodů v oddíle B. Výsledky, které jsou shodné ve všech
třech oddílech, jsou řazeny rovným dílem.
Diskvalifikace
1) Celková diskvalifikace.
a) Opustí-li pes v průběhu zkoušky psovoda a nepřijde-li ani na třetí povel.
b) Když pes v průběhu zkoušky napadne a kousne jakoukoliv osobu, psa nebo
kousne figuranta mimo ochranný rukáv.
c) Při nesportovním chování psovoda, přestupku proti zkušebnímu řádu, proti
pravidlům na ochranu zvířat či proti dobrým mravům.
Při celkové diskvalifikaci se do této doby získané body odebírají. Do výkonnostního
průkazu se nepíše ani známka ani body, ale napíše se záznam o diskvalifikaci.
2) Diskvalifikace částečná.
a) Neodevzdání aportu nebo až po použití fyzického působení.
b) Pes při obraně selže
c) Pes po opětovném vyslání k maketě vůbec nevyběhne nebo nezůstane
u figuranta.
d) Pes se vzdálí v jakékoli části od figuranta na více než 10 kroků nebo psovod
použije k setrvání u figuranta jakéhokoliv ovlivnění (hlasové, pokynové,
pohyb tělem nebo jeho částí, atp.)
e) Pes se v maketě zakousne a drží do příchodu psovoda, nepustí ani na povel pro
odvolání nebo pustí až po použití jakéhokoliv povelu.
f) Pes u cviku pokus o útěk figuranta
- Provede zadržení jen při použití povelu psovoda
- Vyrazí před pohybem figuranta a napadne jej
- Nezadrží figuranta do vzdálenosti 20 kroků
g) Pes nepustí figuranta ani na druhý dodatečný zvukový povel nebo pustí až
na další jakékoliv působení psovoda na psa.
h) Pes po puštění napadne a drží, po pěti vteřinách je diskvalifikován a to
i v případě, že pustí po jakémkoliv působení psovoda.
i) Pes při zadním doprovodu napadne figuranta před zahájením cviku přepad
při doprovodu.
j) Pes při zadním doprovodu předejde psovoda tak, že jeho blízkost u figuranta
znamená prakticky znemožnění plnohodnotného útoku figuranta.
Odebírají se do této doby získané body příslušného oddílu a do výkonnostního
průkazu psa se napíše nehodnocen v příslušném oddíle. Body získané v dalších
oddílech se zapíší.
 
Vyhodnocení
Zkouška platí jako úspěšná, když pes dosáhne v každém oddíle stupně zkoušky
minimálně 70 % možných bodů
Výkonnostní průkaz psa
Výkonnostní průkaz psa je povinný pro každého zúčastněného psa s PP. Jeho
Nejvyšší
počet
bodů
Výborně dVoeblmřei Dobře Uspokojivě Nedostatečně
100 bodů     100-96      95-90      89-80       79-70       69-0
200 bodů    200-192    191-180    179-160    159-140    139-0
300 bodů    300-286    285-270    269-240    239-210    209-0
 
vydání provádí pověřené orgány ČMKÚ. Musí být zřejmé, že pro jednoho psa byl
vystaven jen jeden výkonnostní průkaz. Každý výsledek zkoušky se zapisuje
do výkonnostního průkazu psa, který podepisuje a kontroluje rozhodčí a rovněž
vedoucí zkoušek.
Pro psy bez PP je povinné „potvrzení o vykonaných zkouškách“ do kterého se
zapisují jen zkoušky úspěšně složené.
 
Povinné ručení
Majitel psa zodpovídá za škody na osobách, věcech a majetku, které byly
způsobeny jeho psem. Za případné úrazy a škody způsobené psem během zkoušky ručí
psovod. Pokyny vydané rozhodčím nebo pořadatelem psovod plní dobrovolně a
na vlastní nebezpečí.
Očkovací průkaz s vyznačením úředně nařízeného očkování je psovod povinen
předložit před začátkem zkoušek.
Sportovní komisař
Tyto může delegovat ČKS či MSKS – výcviková komise pro kontrolu provádění
zkouškových akcí. K tomuto účelu jsou pověřeny odborně způsobilé osoby, jejichž
úkolem je kontrolovat dodržování zkušebního řádu a řádný průběh zkoušek.
Práce figuranta
A) Předpoklady pro provádění figurantské práce v oddílu "C"
1. Dbát směrnic týkajících se figurantské práce, uvedené ve zkušebním řádě.
2. V den zkoušek se stává figurant v oddílu "C" asistentem rozhodčího.
3. S ohledem na osobní jistotu, i z důvodů bezpečnostně právních, musí být figurant
při výcviku, jakož i při zkouškách a soutěžích, vždy vybaven ochranným oblekem
(kalhotami, rukávem, případně vestou, suspenzorem a rukavicemi).
4. Obuv figuranta musí odpovídat povětrnostním a půdním podmínkám, musí být
pevná a neklouzavá.
5. Před zahájením oddílu "C" je figurant poučen rozhodčím. Svou činnost provádí dle
pokynů rozhodčího.
6. Při odzbrojování - prohlídce se figurant řídí pokyny psovoda, pokud je toto
vyžadováno zkušebním řádem. Na začátku bočního nebo zadního doprovodu, musí
umožnit psovodovi se psem zaujmutí základního postoje.
7. Při zkouškách může být pracováno s jedním figurantem. Při akcích přesahujících
rámec kraje, jako jsou výběrové soutěže, mistrovství, atd. musí být vždy použito
dvou figurantů.
B) Základní pravidla figurantské práce při zkouškách
1. Všeobecně :
V rámci zkoušek má být rozhodčím posouzen stav vycvičenosti a dle možnosti
i kvalita předváděného psa (kupř. pudové vlohy, sebejistota, odolnost
a ovladatelnost). Rozhodčí v průběhu zkoušek může objektivně posoudit to,
co zvukově nebo pohybově zjistí.
Tento aspekt, především ale skutečnost sportovního charakteru zkoušek (t.j. dle
možnosti stejné podmínky pro všechny účastníky), vyžaduje, aby figurantská práce
vytvářela pro rozhodčího široký jednostranný obraz.
Nesmí být proto ponecháno na libovůli figuranta, jak bude oddíl "C" předvádět. Tím
více musí dodržovat řadu pravidel. Při zkouškách rozhodčí posuzuje v rámci
jednotlivých výkonů nejdůležitější kriteria oddílu "C". To jsou pudové vlohy,
sebejistota, schopnost zatížení organizmu a ovladatelnost. Z tohoto důvodu je třeba
též hodnotit kvalitu zákusu předvedeného psa. Proto také musí pes, u něhož má být
hodnocena kvalita zákusu, dostat možnost se dobře zakousnout nebo má-li být
hodnocena schopnost zatížení organismu psa, aby "zatížení" bylo vyvoláno
odpovídajícím nástupem figuranta. Vyvinutí mimořádné snahy o udržení stejně
prováděné figurantské práce všem je předpokladem možnosti dobrého posouzení.
2. "Vystavení a vyštěkání" (stupně zkoušek 1 - 3).
Figurant stojí, pro psovoda a psa neviděn, v příslušném úkrytu, s lehce pokrčenou
paží v ochranném rukávu. Nehýbá se, ani nezaujímá pro psa dráždivý postoj.
Ochranný rukáv mu slouží k ochraně těla. Při "vystavení a vyštěkání" pozoruje
figurant psa, jakékoliv dráždivé či pomocné pohyby jsou nepřípustné. Obušek drží
bokem, směrem dolů. Na nárazy nebo zákusy psa, nesmí být reagováno obrannými
pohyby.
3. "Pokus o útěk figuranta" (stupně zkoušek 1 - 3).
Po cviku "vystavení a vyštěkání", na pokyn psovoda vychází figurant normálním
krokem z úkrytu a postaví se na místo určené rozhodčím (označené východiště
útoku). Postoj figuranta musí dát psovodovi možnost odložit psa ve vzdálenosti pěti
kroků na příslušném místě, bočně směrem k jeho rukávu. Pro psovoda musí být
zřejmý směr útěku. Na pokyn rozhodčího se dá figurant okamžitě do rychlého běhu
přímým směrem, aniž by utíkal přehnaně rychle či nekontrolovaně. Nepohybuje ani
dodatečně rukávem, pes si musí sám najít optimální možnost zákusu. V žádném
případě se figurant během útěku neobrací ke psu, toho může pozorovat jen úkosem.
Neodtahuje rukáv. Po té, co se pes zakousne, běží dál, ochranný rukáv si těsně
přitáhne k tělu.
Vzdálenost útěku je stanovena rozhodčím. Figurant se zastaví na pokyn rozhodčího.
Jestliže je figurantem prováděn útěk odpovídající dynamikou, má rozhodčí
optimální možnosti k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako
přehnané nabízení ochranného rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery
obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útěku, povolování rukávu po zákusu, změna
rychlosti útěku, ukončení útěku bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku -
viz bod 8. (platí pro všechny cviky)
4. "Obrana psa při hlídání" (stupně zkoušek 1 - 3).
 
Po hlídání podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa. Obušek použije
k výhrůžným pohybům nad ochranným rukávem, aniž by psa uhodil. Ve stejném
okamžiku, aniž by došlo k pohybům ochranným rukávem, na něj pes odpovídající
silou zaútočí. Ochranný rukáv je stále držen těsně na těle. Jakmile se pes zakousne,
je figurantem v pohybu přemístěn bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti
psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí
postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání.
Tlačení psa směrem ke psovodovi je nepřípustné.
Rány obuškem jsou směrovány na stehna či záď psa. Síla těchto úderů musí být pro
všechny psy stejná. První úder následuje po 4-5ti krocích, druhý úder po dalších 4-
5ti krocích. Po druhém úderu následují další výhrůžné pohyby obuškem bez úderů.
Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se
psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí
optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako
nabízení rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před
nebo v průběhu útoku, povolování rukávu po zákusu v průběhu části odolnosti,
různá intenzita boje se psem i úderů, ukončení boje při nedostatku odolnosti psa bez
povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)
5. "Doprovod zezadu" (stupně zkoušek 2 + 3).
Na pokyn psovoda jde figurant asi 30 kroků normální chůzí. Průběh doprovodu
určuje rozhodčí. V průběhu doprovodu se musí figurant zdržet jakýchkoliv trhavých
pohybů. Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvářely pro psa dráždivý
podnět. Zejména obušek musí být nesen skrytě. U všech psů jde figurant stejným
rychlostním tempem.
6. "Přepad psa při doprovodu" (stupně zkoušek 2 + 3).
Na pokyn rozhodčího následuje z pohybu přepad psa figurantem. Je proveden
rychlým otočením na levou nebo pravou stranu a útokem proti psu. Obuškem
provádí výhružné pohyby nad ochranným rukávem, který má ve směru běhu
přitisknut k tělu. Nutno se vyvarovat jakýchkoliv pohybů ochranným rukávem.
Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přesunut bočně a v přímém směru
začíná fáze odolnosti psa. Všechny psy musí figurant přesouvat do stejného směru.
Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus,
pouštění i hlídání.
Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje
rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže
je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky
k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta jako úhybné pohyby nebo
nabízení rukávu před zákusem, výhružná zvolání či údery obuškem o kalhoty před
nebo v průběhu útoku, různá intenzita útoku, ukončení boje při nedostatku odolnosti
psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí
pro všechny cviky)
7. "Útok na psa z pohybu" (stupně zkoušek 1 - 3).
 
Na pokyn rozhodčího opustí figurant jemu určený úkryt a projde normální krokem
(u stupně zkoušky 1), během (u stupně zkoušky 2+3) příslušný prostor až k myšlené
středové ose. Dále figurant:
- přejde z normálního kroku do běhu a zaútočí čelně křikem a výhrůžnými pohyby
obuškem na psovoda a psa (zkouškový stupeň 1)
- aniž by běh přerušil, zaútočí čelně křikem a výhružnými pohyby obuškem
na psovoda a psa (zkouškové stupně 2+3)
Pes musí být zachycen na ochranný rukáv, aniž by se figurant zastavil. Při setkání se
psem, pokud je to potřebné, může se figurant natočit tělem tak, aby zachytil skok
(útok) psa. V žádném případě nesmí být pes obíháván. Jakmile se pes zakousne,
je figurantem přesunut bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti psa.
Každopádně nesmí dojít k převrácení psa. Všechny psy musí figurant přesunout
do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit
útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi
je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant
zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající
dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné
pohyby figuranta, jako změna tempa útoku, převzetí psa na ochranný rukáv
v zastavení, úhybné pohyby před zákusem, oběhnutí psa, nabídnutí rukávu
před zákusem, povolování rukávu po zákusu, různá intenzita bojovnosti, ukončení
boje při nedostatku bojovnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení
cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)
8. Ukončení cviku (platí pro všechny cviky).
Ukončení všech cviků obrany je nutno provádět tak, aby mohl rozhodčí pozorovat
způsob zákusu, pouštění i hlídání. Po ukončení cviku obrany musí odpor proti psovi
ustat, figurant se přestane pohybovat, aniž by zřetelně uvolnil ochranný rukáv. Tento
není ohnut směrem vzhůru, ale zůstává držen tak, jak byl v předchozím cviku.
Obušek je držen směrem dolů, bočně podél těla, aby nebyl pro psa viditelný.
Za účelem pouštění nesmí být figurantem prováděny žádné pomocné postoje.
Po puštění udržuje figurant se psem zrakový kontakt, jakékoliv dráždivé či pomocné
postoje různých druhů jsou nepřípustné. Aby mohl být udržen zrakový kontakt
při zastavení, může se figurant k pohybujícímu se psu pomalu, netrhavými pohyby
otáčet.
9. Nejistota a selhání psa.
Na psa, který při cvicích obrany nezakousne nebo zákus uvolní a pustí, je figurantem
dále útočeno, dokud cvik není rozhodčím ukončen. V této situaci nesmí figurant
v žádném případě poskytovat psu pomoc nebo sám cvik ukončit. Psi, kteří nechtějí
pouštět, nesmí být k tomuto donucováni držením obušku v příslušné pozici nebo
jeho pohybováním. Psi, kteří při hlídání mají snahu figuranta opustit, nesmí být jím
lákáni dráždivými pohyby k setrvání. Při všech cvicích a jejich částech se musí vždy
figurant chovat aktivně dle požadavků zkušebního řádu. Pokud při hlídání pes
do figuranta narazí nebo jej kousne, je nutno se zdržet jakýchkoliv obranných
pohybů.
Zvláštní ustanovení
1. Zkoušky úspěšně splněné do doby platnosti tohoto zkušebního řádu dle zkušebního
řádu SchH (Klubu německých ovčáků ČR) se plně uznávají a musí na ně být
navazováno.
2. Na žádost psovoda je přiznáván ČMKU titul "Šampión práce ČR". K tomuto
je nutno získat tři CACTy nebo rezervní CACTy v průběhu dvou výcvikových
období (roků) po sobě jdoucích na výcvikových akcích schválených ČMKU, z toho
minimálně jedenkrát na mezinárodní, národní nebo svazové vrcholové soutěži.
CACT a rezervní CACT se uděluje nejlepšímu psu nebo feně v každém plemeni
s PP, kteří získají nejméně 280 bodů ve zkoušce SchH/VPG 3. Podrobné pokyny
k udělování titulu a čekatelství titulu určuje ČMKU.
 
 
ZKOUŠKA BH (DOPROVODNÉHO PSA)
Dělí se na: Oddíl B (poslušnost)
Oddíl D (chování psa
na veřejnosti a v dopravě)
Všeobecné ustanovení
Při zkoušce BH se neprovádí přezkoušení lhostejnosti k výstřelu.
Počet účastníků (psů) při zkouškách, kde jsou skládány pouze zkoušky BH
je stanoven na jednoho rozhodčího do 15 startujících.
Psi, kteří v oddílu B (poslušnost) nedosáhnou alespoň 70% bodu, nebudou
připuštěni ke zkoušce v dopravní ruchu a na veřejnosti. Proto zkouška začíná vždy
poslušností.
Zkouška v dopravním ruchu se nehodnotí body, nýbrž rozhodčí psovodovi výsledek
slovně sdělí a označí do výkonnostního průkazu „obstál“ nebo „neobstál“. Zkouška
je složena, když v oddíle poslušnosti je zadáno nejméně 70% bodů a ve specielní části
zkoušky budou rozhodčím cviky hodnoceny jako dostačující.
Případné opakování zkoušky není termínově omezeno. Každý výsledek zkoušky je,
nezávisle na úspěchu zkoušky, zapsán ve výkonnostní knížce.
BH ODDÍL „B“ (poslušnost)
Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 3: Odložení v sedě za pochodu 10 bodů
Cvik 4: Odložení v leže s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem 60 bodů
strana 15
Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako
obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího.
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani
na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro
přivolání může být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem
pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.
V základním postoji stojí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný
základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro
následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí
základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.
Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku, ze základního postoje.
Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi
pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka
(cca. 3 vteřiny).
Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce
15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi předsednutím
a povelem k přisednutí, jako i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být
zachovány zřetelné přestávky (cca. 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat
zepředu nebo zezadu.
Naskakování psa na psovoda či hraní se psem není dovoleno. Obraty provádí
psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením
nebo ze předu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po přesednutí
může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu,
vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.
 
1. Ovladatelnost psa na vodítku (15 bodů)
a) Zvukový povel „K noze“. Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení
a změnu způsobu chůze.
b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení.
Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k noze psovoda pozorně,
radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku
psovoda lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně,
rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez
zastavení 40 až 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až
15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod
z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny
způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální
chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad.
V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Ke konci cviku na pokyn
rozhodčího prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob.
Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází
a nejméně 1x se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat.
Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.
c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné
zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda
psem je hodnoceno ztrátovými body.
 
2. Ovladatelnost psa bez vodítka 15 bodů
Na pokyn rozhodčího psovod sedícího psa v základním postoji odepne z vodítka.
Psovod si zavěsí vodítko kolem ramen nebo si ho schová do kapsy a jde se psem
na volno do skupinky, kde se minimálně jednou zastaví. Po opuštění skupinky zaujme
psovod krátce základní postavení a začíná předvedení chůze bez vodítka. Ostatní
viz. cvik 1.
 
3. Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu „K noze“, „Sedni“
b) Provedení: Psovod se psem bez vodítka vykročí ze základního postoje v přímém
směru. Po deseti až patnácti krocích si pes na zvukový povel „Sedni“ rychle a
v přímém směru sedne aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se
ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu.
Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení
vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo
zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.
 
4. Odložení psa vleže s přivoláním 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: „K noze“, „Lehni“, „Ke mně“ a „K noze“.
b) Provedení: Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postoje v přímém
směru. Po deseti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém
směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel.
Po dalších asi třiceti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke
psu. Na pokyn rozhodčího povelem „Ke mně“ nebo jménem psa si psovod přivolá
psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těstě a přímo se
posadit před psovoda. Na zvukový povel „K noze“ si pes sedá rychle a přímo
vedle psovoda.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé
přicházení, popřípadě otálení z příchodem, změna postoje psovoda, chyby
při přesednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si
pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.
5. Odložení dlouhodobé (10 bodů)
a) Po jednom zvukovém povelu „Lehni“, „Sedni“.
b) Provedení: Před zahájením cviků B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým
povelem „Lehni“ na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko
či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se
ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu
klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 4 jiným psem musí pes, bez ovlivňování
psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se
k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu
zvukový povel „Sedni“ na který se musí pes rychle a přímo posadit.
c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu,
neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda
(změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Pokud pes vstane nebo si sedne
nebo opustí-li místo odložení více než je délka jeho těla – v cviku pes neobstál.
Pes, který při cviku 1 až 5 neobdržel minimálně 70% (42 bodů), je vyloučen
z dalšího pokračování zkoušky.
 
B) Zkouška v pouličním ruchu
Všeobecně
Následující cviky se provádějí mimo cvičiště. Rozhodčí s vedoucím zkoušek určí,
kde a jak budou cviky na veřejném prostranství provedeny, (ulice, cesty nebo veřejná
místa). Veřejná doprava nesmí být narušována.
Provedení této části zkoušky vyžaduje, kvůli svému obsahu, větší časovou rezervu.
Požadavky na přezkoušení jednotlivých částí nesmí být pro velké množství psů
zkracovány.
Body nejsou za jednotlivé cviky tohoto oddílu zadávány. Pro hodnocení psů
v tomto oddílu zkoušky je rozhodující celkový dojem chování psa na veřejnosti
a v dopravě.
Průběh zkoušky
 
1. Chování psa ke skupině osob
Na pokyn rozhodčího, psovod se psem vedeným na vodítku, přejde na určené místo
v ulici. Rozhodčí je následuje. Pes má jít s psovodem ochotně u jeho levé nohy
na prověšeném vodítku. K chodcům a autům se má pes chovat klidně.
Při chůzi psovoda se psem protíná jejich trasu běžící osoba. Pes se má chovat
klidně.
Psovod se psem jdou dále do stojící skupiny nejméně šesti osob, s jednou osobou
psovod promluví a pozdraví se podáním ruky. Pes si na pokyn psovoda sedne nebo
lehne a chová se během krátkého rozhovoru klidně.
 
2. Chování psa k cyklistovi
Psovod se psem na vodítku jde podél cesty, kde je zezadu předjede cyklista, který
zvoní. Následně se cyklista obrací a jede proti psovodovi a psu. Při míjení několikrát
zazvoní. Míjení probíhá tak, že pes je mezi psovodem a projíždějícím cyklistou.
Pes na vodítku má ukázat lhostejnost k cyklistovi.
 
3. Chování psa k autům
Psovod jde se psem na vodítku kolem více stojících aut. Jedno auto je nastartováno.
Mezitím jde psovod a pes dále, vedle nich zastaví auto. Řidič stáhne okénko a stojícího
psovoda prosí o informaci. Přitom si pes na pokyn psovoda sedne nebo lehne. Pes se
má chovat k autu i ke všem dopravním zvukům klidně.
 
4. Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích
Psovod jde se psem na vodítku po klidné cestě. Předběhnou je minimálně dva běžci.
Běžci se vzdálí a přiblíží se další běžec, který psa i psovoda oběhne a běží dále bez
změny rychlosti. Pes nemusí jít přesně u nohy psovoda, musí se však nechat stojícím
psovodem v době probíhání osob usměrnit do sedu nebo lehu. Je důležité, že psovod
psa během pohybu osob dokáže na povel usměrnit do polohy v sedě nebo leže.
Místo běžců mohou být použiti také jezdci na kolečkových bruslích.
 
5. Chování psa k jinému psu
Při předběhnutí a projití jiného (jednoho) psa s psovodem, se má pes chovat
neutrálně. Jdoucí psovod může opakovat zvukový povel „k noze“ nebo se zastavit
a psa posadit nebo položit.
 
6. Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování
k lidem a zvířatům
Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem připoutaným na vodítku rušnou ulicí.
Na pokyn rozhodčího upoutá psovod psa na vodítku např. k plotu, sloupu, zábradlí
apod. Psovod odejde mimo dohled. Pes má stát, sedět nebo ležet. Po dobu
nepřítomnosti psovoda projde kolem osoba, v boční vzdálenosti asi pět kroků
od upoutaného psa. Upoutaný pes se má během nepřítomnosti psovoda chovat klidně.
Kolem upoutaného psa projde další osoba se psem na vodítku (nesmí být použit
agresivní pes). Odložený pes nesmí na procházejícího psa útočit. Na pokyn rozhodčího
psovod odloženého psa odvede.
Poznámka
Je ponecháno na rozhodčím, zda jednotlivé cviky provede s každým psem za sebou
nebo zda provede jednotlivé cviky postupně se všemi psy.
 
 
ZKOUŠKA SchH/VPG A
Nejvyšší počet bodů 200
Zkouška SchH/VPG A se skládá z oddílu B poslušnost a C obrana, podle zkoušky
SchH /VPG 1. Stopa při této zkoušce není přezkušována.
 
STOPAŘSKÁ ZKOUŠKA FPr 1, 2, 3
Nejvyšší počet bodů 100
Stopařské zkoušky ve stupních 1 až 3 se skládají jen z oddílu A, SchH/VPG zkoušky 1
až 3.
 
ZKOUŠKA SchH/VPG 1
dělí se na: oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
celkem 300 bodů
 
SchH/ VPG 1 oddíl "A"
Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2
předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy
80 bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 bodů.
 
Všeobecná ustanovení :
Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru,
který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách
položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře
označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Psovod
(=kladeč stopy) ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě
odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem
(nejméně 30 min.). Psovod (=kladeč stopy) se zdrží krátce na nášlapu a jde pak
normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem,
kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně
100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být
pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě
několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné
předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3
cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu.
Po dobu pokládání stopy musí být pes mimo dohled. Rozhodčí a doprovodné osoby se
nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes)
právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).
 
a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen
na začátku stopy a po prvním předmětu.
 
b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně
nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď
psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna
přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu
určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez
přídavných řemenů.
Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí
mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění
a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn
rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy, a je na stopu uveden.
Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí
dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem.
Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném
sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce,
může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování
musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět,
musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit.
Při zvedání může s ním zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi (též
střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje
nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě).
Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím
předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se
psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty
ukazují rozhodčímu.
 
c) Hodnocení:
Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě
a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem
hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování,
vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé
zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu
je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací
šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem
zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy
uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15 min.
po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím
rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté
či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování
předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí
nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku.
Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni
obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li
pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy),
může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází. Po čtvrtém
neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.
 
SchH/VPG 1 oddíl "B“
Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Aport volný 10 bodů
Cvik 5: Aport skokem 15 bodů
Cvik 6: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 7: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 8: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem: 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení :
Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako
obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího.
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké
povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou
činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí
zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může
být použito jména psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání
je hodnoceno jako druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný
základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro
následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí
základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.
Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku, ze základního postoje.
Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi
pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka
(cca 3 vteřiny).
Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce
15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím"
a povelem k přisednutí, jakož i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být
zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat
zepředu nebo zezadu.
Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům.
Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní si
se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes
k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem
v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy
psovoda jeho obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé
zkoušky.
Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní
části spojených stěn, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe
obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Na přechodnou dobu
není požadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní
části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných
překážek. Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek -
dále jen předmětů (váha 650 g).Předměty připravuje pořadatel a musí být využity
všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět
do tlamy. Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím,
bez ztráty bodů, k jeho provedení.
 
1. Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení
a změnu způsobu chůze.
b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení.
Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně,
radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku
psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně,
rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez
zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti
krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod
z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny
způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální
chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální
chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým
směrem je v časovém odstupu 5-ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6 – 9 mm) ze
vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně.
Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně
čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu
osobu zleva obchází a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si
nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.
 
c) Hodnocení:
Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné
zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda
psem je hodnoceno ztrátovými body.
 
2. Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".
b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne,
aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel.
Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn
rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě
jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane
stát, je mu odebráno 5 bodů.
 
3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".
b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne,
aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti
krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn
rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes
má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před
psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vedle psovoda.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé
přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby
při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si
pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.
 
4. Aport volný 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g)
do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět
klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport"
rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle
přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně
předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po asi 3 vteřinách po zvukovém
povelu "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé
připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle
psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.
 
c) Hodnocení:
Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět,
chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním,
či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení
cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.
Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou
vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí
stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes
předmět, je cvik hodnocen 0 body.
 
5. Aport skokem (100 cm) 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před
překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100
cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává až když předmět klidně leží.
Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop"
a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem
překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej
uchopit a skokem překonat překážku zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem
přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak
dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět
odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži.
Na zvukový povel "k noze"si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. V průběhu
celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.
 
c) Hodnocení:
Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa
pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu,
hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí
a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku
překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku
až 2 body.
Tabulka hodnocení
Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů
Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení
předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.
* Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
* Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
* Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů
Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod
bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu
opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud
psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.
 
6. Aport šplhem (šikmá stěna 180 cm) 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop" , "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou
stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou
stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel
"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé
stěny), překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout
k předmětu, ihned jej uchopit a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět,
a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před
psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod, asi po 3 vteřinách
po zvukovém povelu "pusť", předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod
předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle
a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit
stanoviště.
 
c) Hodnocení:
Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa
pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní
si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí
a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.
Tabulka hodnocení
Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů
Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení
předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.
* Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
* Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
* Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů
Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod
bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu
opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud
psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.
 
7. Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed", "Lehni", "Sedni".
b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod s neupoutaným psem přímo
v přikázaném směru. Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se
současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém
a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30
kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni",
na který musí pes ihned ulehnout. Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru
přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod
ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího,
dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo
posadit.
c) Hodnocení:
Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí,
pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo
předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa
při příchodu psovoda (změna polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body.
 
8. Odložení dlouhodobé 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".
b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým
povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko
či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se
ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu,
klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 6 jiným psem musí pes, bez ovlivňování
psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho
pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího dává psovod psu zvukový
povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.
c) Hodnocení:
Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné
odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy),
je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane
nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení o více
než 3 m před ukončením cviku 3 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo
odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes
k němu, následuje ztráta až 3 body.
 
SchH/VPG 1 oddíl "C"
Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 20 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 35 bodů
Cvik 5: Útok na psa z pohybu 30 bodů
Celkem: 100 bodů
Všeobecná ustanovení :
Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé
straně). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná.
Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být
opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, aby
mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí
ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo.
Je ponecháno na psovodovi, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek
(viz.“Všeobecná část – práce figuranta“).
Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem.
Pro všechny psovody příslušného výcvikového stupně zkoušek musí být použit
stejný figurant. Psi, kteří nejsou psovodem zvladatelní, pouští rukáv až při silném
ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U psů, kteří při cvicích obrany
selžou nebo se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C
dosažené body nezadat. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany
jen jednou.
Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):
váhavé puštění       0,5 - 3,0
1.zvukový povel navíc –okamžitépuštění      3,0
1.zvukový povel navíc –váhavépuštění       3,5 - 6,0
2.zvukový povel navíc –okamžitépuštění        6,0
2.zvukový povel navíc –váhavé puštění          6,5 - 9,0
nepuštění po 2. zvuk. povelu navíc       diskval.
 
1. Vyhledání figuranta 5 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být
spojen se jménem psa).
b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný.
Psovod se psem se postaví na stanoviště mezi čtvrtým a pátým úkrytem, aby mohl
psa vyslat do dvou stran. Provádění oddílu C začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký
zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který
může být opakován, musí pes vyběhnout od psovoda rychle a cílevědomě k pátému
úkrytu a ten oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá jej psovod zvukovým
povelem "ke mně" (ten může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej
vysílá dalším zvukovým povelem "revír" k úkrytu, kde je skryt figurant. Psovod
po dobu vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose
prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem.
Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové
a pokynové povely nejsou dovoleny.
c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu
jsou hodnoceny ztrátovými body.
 
2. Vystavení a vyštěkání 10 bodů
a) Zvukové povely: „Ke mně“a „ K noze"
b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí
na figuranta skákat, dotýkat se ho, ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího po cca 20-ti
vteřinách štěkání jde psovod do vzdálenosti 5-ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa.
Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze, a postaví se s ním do základního
postoje. Je rovněž povoleno, aby se psovod se psem na volno přemístil do určené
vzdálenosti. Oba dva způsoby jsou hodnoceny stejně.
c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném
vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není
ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny
srážkovými body. Za nepřerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká
slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat
figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se
sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá
rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě
jednou vyslat k figurantovi.
Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C pokračováno, cvik vystavení
a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo
opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C ukončeno. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu před povelem, následuje dílčí
hodnocení v rámci nedostatečné známky.
 
3. Pokus o útěk figuranta 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Pusť".
b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo,
kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem
na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být
5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby
odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant
pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku
zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn
rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může
dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel.
Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až
dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu
(jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání
zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval.
Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta, a pozorně jej střežit.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa
na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením
s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta.
Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20-ti kroků útěku figuranta zadržením
a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání
lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo
o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně
nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když
u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo
obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C
ukončeno.
 
4. Obrana psa při hlídání 35 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího
podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým
a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného
rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny
rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně
stát, pes jej musí ihned pustit.
Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden
zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí
psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes
po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje
diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa
ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn
rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým
povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí
před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
5. Útok na psa z pohybu 30 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pusť", "K noze" (2x).
b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu
na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej
však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem
z úkrytu a jde normálním krokem ke středové ose prostoru. Zde se otočí ke psovodu
a psu a křikem s výhrůžnými pohyby na ně v běhu zaútočí. Jakmile se přiblíží
k psovodu a psu na vzdálenost 40 - 30 kroků, psovod psa na pokyn rozhodčího
vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným
zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta.
Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant
klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod samostatně
v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním
povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších
zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom
povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu
"pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes
u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním
krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním
základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta
k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze"
je povolen.
Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem.
Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat
ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá
rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C. Před hodnocením si psovod
na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí
před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
ZKOUŠKA SchH/VPG 2
dělí se na: oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
Celkem: 300 bodů
 
SchH/VPG 2 oddíl "A"
Cizí stopa, nejméně 400 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů),
2 předměty, nejméně 30 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80
bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení :
Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop, určí tvar stopy vzhledem
k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být
na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy
musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen
do země.
 
Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno.
Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě
odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem
(nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním
krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým
kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100
krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být
pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě
několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné
předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3
cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu.
Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled.
Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat
v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí
psovoda předcházet).
 
a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa", zvukový povel pro hledání je povolen
na začátku stopy a po prvním předmětu.
b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně
nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď
psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna
přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu
určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez
přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji
rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou,
v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv
nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek
stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně
a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým
nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry
s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa.
Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes
vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat
ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem
ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět
nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým
předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže,
vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod
stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak
zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy.
Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.
c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě,
a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem
hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování,
vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé
zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu
je postihováno ztrátou bodů.
Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě
ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván
rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce
psa na stopě ukončena. Není-li do 15-ti min. po uvedení psa na nášlap dosaženo
konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body
až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body
nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí
způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého
předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy
na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých
úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa
na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes
dosud na stopě nachází.
Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.
 
SchH/VPG 2 oddíl "B"
Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje za pochodu 10 bodů
Cvik 5: Aport volný 10 bodů
Cvik 6: Aport skokem 15 bodů
Cvik 7: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem: 100 bodů
Všeobecná ustanovení :
Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako
strana 33
obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího.
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké
povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou
činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí
zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může
být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání
je hodnoceno jako druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný
základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem
pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí
základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.
Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku ze základního postoje.
Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi
pochvalou a zahájením nového cviku, musí být zachována zřetelná přestávka
(cca 3 vteřiny).
Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku, po nejméně 10-ti a nejvíce
15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím"
a povelem k přisednutí, jako i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být
zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke psu přistupovat zepředu
nebo zezadu.
Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům.
Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní si
se psem není dovoleno.
Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda
dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé
zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho
obcházením nebo zepředu. Vždy však stejným způsobem po dobu celé zkoušky.
Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní
části spojených, stěn 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe
obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Na přechodnou dobu
není vyžadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní
části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných
překážek.
Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen
předmětů (aport volný o váze 1000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). Předměty
připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není
dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy.
Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty
bodů, k jeho provedení.
 
 
1. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení
a při změně způsobu chůze.
b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení.
Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně,
radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku
psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda.
Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku
cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem
vzad a dalších 10ti až 15ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně
10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.
Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého
provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo
a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé
chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5ti vteřin dvakrát vystřeleno
(ráže 6-9 mm) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí
zachovat lhostejně. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem
skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu
osobu zprava a jednu osobu zleva obchází, a nejméně jedenkrát se zde zastaví.
Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod
se psem základní postoj.
c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné
zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda
psem je hodnoceno ztrátovými body.
 
2. Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".
b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne,
aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti
krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod
zpět a postaví se ke psu.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě
jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane
stát, je mu odebráno 5 bodů.
 
3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".
b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne,
aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti
krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn
rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes
má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před
psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé
přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby
při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si
pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.
 
4. Odložení ve stoje za pochodu 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Stůj", "Sedni".
b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích pes na zvukový povel "stůj" ihned a v přímém směru zůstane stát,
aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti
krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod
zpět a postaví se vedle psa. Po cca 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, zvukovým
povelem psovoda "sedni" si pes rychle a v přímém směru sedne.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, protahování se při zvukovém povelu, neklidné stání,
popocházení, neklidné chování při návratu psovoda, pomalé usednutí při závěru
cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes, místo aby zůstal stát, si sedne
nebo lehne, je mu odebráno 5 bodů.
 
5. Aport volný 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 1000 g)
do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět
klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport"
rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle
a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně
předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém
povelu "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé
připažené paži. Na zvukový povel" k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle
psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět,
chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho
překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku
jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození
předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento neopustí
stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen
nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.
 
6. Aport skokem (100 cm) 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků
před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes
100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává až když předmět klidně
leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel
"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem
překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej
uchopit, skokem překonat překážku zpět a psovodu jej rychle a přímým směrem
přinést.
Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho,
až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět odebere.
Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět klidně v pravé připažené paži.
Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda.
V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa
pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu,
hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí
a při ukončení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se
pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu
o překážku až 2 body.
Tabulka hodnocení
Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů
Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení
předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.
* Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
* Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
* Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů
Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod
bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu
opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud
psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.
 
7. Aport šplhem (šikmá stěna 180 cm) 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou
stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou
stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel
"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé
stěny) překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout
k předmětu, ihned jej uchopit, a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět
a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před
psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách
po zvukovém povelu "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod
předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle
a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit
stanoviště.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa
pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní
si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí
a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body.
Tabulka hodnocení
Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů
Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení
předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.
* Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
* Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
* Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů
Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod
bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu
opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud
psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.
 
8. Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed", "Lehni", "Sedni".
b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem přímo v přikázaném směru.
Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným
pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes
přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn
rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout.
Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho
ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně.
Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni",
na který se musí pes rychle a přímo posadit.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí,
pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo
předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa
při příchodu psovoda (změna polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body.
 
9. Odložení dlouhodobé 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".
b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým
povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko
či jakýkoliv jiný předmět.
Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků
od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen k němu zády, klidně stát. Po dobu
provádění cviků 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně
ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se k jeho pravé
straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel
"sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.
c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné
odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy),
je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane
nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení o více
než 3 m před ukončením cviku 4 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo
odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes
k němu, následuje ztráta až 3 body.
 
SchH/VPG 2 oddíl "C"
Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6: Přepad psa při doprovodu 30 bodů
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 20 bodů
Celkem: 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení :
Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé
straně). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná.
Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být
opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, aby
mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí
ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo.
Je ponecháno na psovodovi, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek
 
(viz.“Všeobecná část – práce figuranta“).
Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem. Pro všechny
psovody, příslušného výcvikového stupně zkoušek, musí být použit stejný figurant. Psi,
kteří nejsou svým psovodem zvladatelní, pouští rukáv až při silném ovlivňování
(odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U psů, kteří při cvicích obrany selžou nebo
se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C dosažené body
nezadat. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.
Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):
váhavé¨puštění
1. zvukový povel navíc– okamžité puštění
1. zvukový povel navíc –váhavé puštění
2. zvukový povel navíc– okamžité puštění
2. zvukový povel navíc –váhavé puštění
nepuštění po 2. zvuk.povelu navíc
0,5-3,0         3,0         3,5-6,0           6,0           6,5-9,0        diskval.
 
 
1. Vyhledání figuranta 5 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být
spojen se jménem psa).
b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný.
Psovod se postaví se psem na stanoviště mezi druhým a třetím úkrytem, aby mohl
psa vyslat do čtyř stran. Provádění oddílu C se začíná na pokyn rozhodčího.
Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé
paže, který může být opakován, musí pes vyběhnout od svého psovoda rychle
a cílevědomě ke třetímu úkrytu a ten oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá jej
psovod zvukovým povelem "ke mně" (tento může být spojen se jménem psa) k sobě,
a za pohybu jej vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod
se po dobu vyhledávání pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose
prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem.
Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové
a pokynové povely nejsou dovoleny.
c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu
jsou hodnoceny ztrátovými body.
 
2. Vystavení a vyštěkání 10 bodů
a) Zvukové povely „Ke mně“ a „K noze "
b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí
na figuranta skákat, (dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího po cca 20-ti
vteřinách štěkání, jde psovod do vzdálenosti 5-ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa.
Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze a postaví se s ním do základního
postoje.
c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném
vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není
ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny
srážkovými body. Za nepřerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká
slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat
figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se
sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá
rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě
jednou vyslat k figurantu. Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C
pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již
nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C
ukončeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu
před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.
 
3. Pokus o útěk figuranta 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Pusť".
b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo,
kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem
na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být
5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby
odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant
pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku
zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn
rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může
dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel.
Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až
dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu
(jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání
zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval.
Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa
na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením
s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta.
Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20-ti kroků útěku figuranta zadržením
a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání
lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo
o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně
nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když
u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo
obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C
ukončeno.
 
4. Obrana psa při hlídání 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího
podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým
a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného
rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny
rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně
stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém
odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném
zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových
povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném
a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí
psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta,
a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým
směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj.
Obušek figurantovi neodebírá.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí
před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
5. Doprovod zezadu 5 bodů
a) Jeden zvukový povel: "K noze"
b) Provedení: V návaznosti na cvik č. 4 následuje doprovod figuranta zezadu
do vzdálenosti asi 30-ti kroků. Průběh doprovodu určí rozhodčí. Psovod vyzve
figuranta k chůzi a jde se psem, kterého má volně u nohy, ve vzdálenosti 5-ti kroků
za ním. Pes musí figuranta pozorně střežit. Vzdálenost 5-ti kroků musí být dodržena
v průběhu celého doprovodu.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná
chůze psa, dodržení vzdálenosti 5ti kroků.
 
6. Přepad psa při doprovodu 30 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Při doprovodu následuje na pokyn rozhodčího bez zastavení přepad psa
figurantem. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným
zákusem ubránit. Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu
figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě, na kterém se právě
nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned
pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně
jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu,
dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť".
Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných),
následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž
by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit.
Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu
a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi
odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi
20ti kroků.
Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže
je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě
střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka
zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení první
části oddílu C.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí
před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
7. Útok na psa z pohybu 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pusť", "K noze" (2x).
b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu
na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej
však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem
z úkrytu a běží ke středové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne, aniž by běh přerušil,
otočí se čelně proti psovodu a psu a křikem a výhrůžnými pohyby na ně v běhu
zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu na vzdálenost 50-40 kroků, psovod psa
na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku
energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného
rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane
pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod
samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes
po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až
dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu
(jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání
povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí
zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod
normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá
s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod
figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze"
je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem
a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj
vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne,
psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C. Před hodnocením
si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí
před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda
zvukovýpovel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
 
ZKOUŠKA SchH/VPG 3
dělí se na: oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
Celkem 300 bodů
 
SCHH/VPG 3 oddíl "A"
Cizí stopa, nejméně 600 kroků dlouhá, 5 úseků, 4 lomy (cca 90 stupňů),
3 předměty, nejméně 60 minut stará, čas k vypracování 20 min. Sledování stopy 80
bodů. Předměty (7+7+6) 20 bodů. Celkem 100 bodů.
 
Všeobecná ustanovení :
Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru,
který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nesmí být na všech stopách
položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře
označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Pořadí
účastníků je rozhodčím po položení stop losováno. Kladeč stopy ukáže předměty před
pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být
pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží
krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou
kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První
předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. úsek, druhý předmět na 2. nebo 3.
úsek, třetí předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze.
Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru.
V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (na př.kůže, textil,
dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné
a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy
musí být psovod i pes mimo dohled. Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby se nesmí
v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo
stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).
 
a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen
na začátku stopy a po prvním a druhém předmětu.
b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně
nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď
psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna
přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu
určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez
přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji
rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou,
v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv
nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek
stopy a je na stopu uveden.
Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí
dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem.
Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném
sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce,
může být tato prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich
vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes
najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě
označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi
(též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě
pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též
střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu.
Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru
a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se
nalezené předměty ukazují rozhodčímu.
c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě
a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem
hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování,
vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé
zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu
je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací
šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem
zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy
uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 20-ti min.
po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím
rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté
či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování
předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí
nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku.
Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni
obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li
pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy),
může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.
Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.
 
SchH/VPG 3 oddíl „B“
Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odlož. ve stoje za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Aport volný 10 bodů
Cvik 6: Aport skokem 15 bodů
Cvik 7: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem: 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení :
Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako
obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd. se provádějí bez pokynu rozhodčího.
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké
povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou
činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí
zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může
být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání
je hodnoceno jako druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný
základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro
následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí
základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.
Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku ze základního postoje.
Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi
pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka
(cca 3 vteřiny).
Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce
15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím"
a povelem k přisednutí, jako při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být
zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke psu přistupovat zepředu
nebo zezadu.
Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům.
Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní si
se psem není dovoleno.
Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda
dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé
zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho
obcházením nebo zepředu. Vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.
Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní
části spojených stěn, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe
obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Na přechodnou dobu
není vyžadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem.
Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci
musí využívat stejných překážek.
Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen
předmětů (aport volný o váze 2000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). Činky
připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není
dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy.
Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty
bodů, k jeho provedení.
 
1. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
a) Zvukový povel: "K noze" zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení
a změnu způsobu chůze.
b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení.
Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně,
radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku
psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně,
rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem, bez
zastavení, 50ti krocích přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-
ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod
z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny
způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální
chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální
chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým
směrem je v časovém odstupu 5ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6-9 mm),
ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat
lhostejně. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou
nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava
a jednu osobu zleva obchází, a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím,
zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní
postoj.
c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné
zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda
psem je hodnoceno ztrátovými body.
 
2. Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".
b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne,
aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti
krocích se psovod zastaví a ihned se otočí k sedícímu psu. Na pokyn rozhodčího jde
psovod zpět a postaví se ke psu.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě
jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane
stát, je mu odebráno 5 bodů.
 
3. Odložení vleže za poklusu s přivoláním 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".
b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích normální chůze následuje dalších 10-15 kroků v poklusu. Poté pes
na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod
přerušil či měnil způsob běhu nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti krocích v přímém
směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke
mně" nebo jménem psa, si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně,
rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel
"k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé
přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby
při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes
místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.
 
4. Odložení ve stoje za poklusu s přivoláním 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze" (2 x), "Stůj", "Ke mně".
b) Provedení: Psovod se psem vyběhne ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti
až 15-ti krocích pes na zvukový povel "stůj" ihned a v přímém směru zůstane stát,
aniž by psovod přerušil či měnil způsob běhu nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti
krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího, zvukovým
povelem "ke mně" nebo jménem psa si přivolá psovod psa k sobě. Pes má
přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před
psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, nezastavení po povelu, neklidné stání, popocházení,
pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby
při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes,
místo aby zůstal stát, si sedne nebo lehne, je mu odebráno 5 bodů.
 
5. Aport volný 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 2000 g)
do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět
klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle svého psovoda, musí na zvukový povel
"aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej
rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží
klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod asi po 3 vteřinách
po zvukovém povelu "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět
v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo
vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět,
chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním,
či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení
cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovněž ztrátovými body je hodnoceno
odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento
neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik
hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.
 
6. Aport skokem (100 cm) 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop" , "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před
překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100
cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává, až když předmět klidně leží.
Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop"
a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem
překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej
uchopit a skokem překonat překážku zpět a psovodu jej rychle a přímým směrem
přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak
dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět
odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži.
Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda.
V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa
pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu,
hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí
a při ukončení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se
pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu
o překážku až 2 body.
Tabulka hodnocení
Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů
Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení
předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.
* Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
* Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
* Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů
Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod
bez ztráty bodů, po požádání rozhodčího, či na jeho přímý pokyn, odhození
předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště,
je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením
cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.
 
7. Aport šplhem (šikmá stěna 180 cm) 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou
stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou
stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel
"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé
stěny) překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout
k předmětu, ihned jej uchopit, a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět,
a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před
psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod, po přestávce asi
3 vteřin, po zvukovém povelu "pusť", předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený
psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá
rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit
stanoviště.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro
předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si s
ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí
a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body.
Tabulka hodnocení
Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů
Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení
předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.
* Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
* Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
* Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů
Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod
bez ztráty bodů po požádání rozhodčího, či na jeho přímý pokyn, odhození předmětu
opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště,
je hodnocena ztrátovými body.
Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen
nedostatečně.
 
8. Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed", "Lehni", "Sedni".
b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem přímo v přikázaném směru.
Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným
pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes
přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn
rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout.
Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho
ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně.
Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni",
na který se musí pes rychle a přímo posadit.
c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí,
pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo
předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa
při příchodu psovoda (změna polohy) jsou hodnoceny ztrátovými body.
 
9. Odložení dlouhodobé 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".
b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa odloží psovod psa zvukovým
povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko
či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se
ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává mimo jeho dohled v úkrytu. Po dobu
provádění cviků 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně
ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně.
Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni",
na který se musí pes rychle a přímo posadit.
c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné
odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy)
je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane
nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení více
než 3 m před ukončením cviku 5 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo
odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes
k němu, následuje ztráta až 3 body.
 
SchH/VPG 3 oddíl „C“
Cvik 1: Vyhledání figuranta 10 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6: Přepad psa při doprovodu 15 bodů
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 10 bodů
Cvik 8: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Celkem: 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení :
Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé
straně). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná.
Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí
být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba,
aby mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí.
Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání
své tělo. Je ponecháno na psovodovi, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek.
(viz:"Všeobecná část - práce figuranta"). Ve všech stupních zkoušek může být
pracováno s jedním figurantem. Pro všechny psovody příslušného výcvikového stupně
zkoušek musí být použit stejný figurant. Psi, kteří nejsou psovodem zvladatelní, pouští
rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U psů,
kteří při cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, je nutno posuzování oddílu C
přerušit, v oddílu C dosažené body nezadat. Zvukový povel pro puštění je dovolen
při všech cvicích obrany jen jednou.
Hodnocení pro pouštění (ztrátové body) :
váhavé puštění
1. zvukový povel navíc– okamžité puštění
1. zvukový povel navíc –váhavé puštění
2. zvukový povel navíc– okamžité puštění
2. zvukový povel navíc –váhavé puštění
nepuštění po 2. zvuk. povelu navíc
0,5-3,0         3,0         3,5-6,0        6,0           6,5-9,0     diskval.
 
 
1. Vyhledání figuranta 5 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může
být spojen se jménem psa).
b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný.
Psovod se psem se postaví na stanoviště před prvním úkrytem, aby mohl psa vyslat
do šesti stran. Provádění oddílu C se začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký
zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který
může být opakován, musí pes vyběhnout od psovoda rychle a cílevědomě k prvnímu
úkrytu a tento oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá si jej psovod zvukovým
povelem "ke mně" (tento může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej
vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod po dobu
vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose
prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem.
Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové
a pokynové povely nejsou dovoleny.
c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu
jsou hodnoceny ztrátovými body.
 
2. Vystavení a vyštěkání 10 bodů
a) Zvukové povely „Ke mně " a „K noze"
b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí
na figuranta skákat, (dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího, po cca 20-
ti vteřinách štěkání, jde psovod do vzdálenosti 5-ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa.
Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze a postaví se s ním do základního
postoje.
c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném
vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není
ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny
srážkovými body. Za nepřerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká
slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat
figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se
sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá
rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě
jednou vyslat k figurantovi. Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C
pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již
nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C
přerušeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu
před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.
 
3. Pokus o útěk figuranta 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni" , "Pusť".
b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo,
kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem
na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být
5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby
odtud mohl pozorovat svého psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se
figurant pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným
zákusem útěku zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu
figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned
pustit. Pro puštění může dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu,
jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí
psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes
po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje
diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by
psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa
na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením
s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta.
Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20-ti kroků útěku figuranta zadržením
a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání
lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo
o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně
nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když
u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo
obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C
ukončeno.
 
4. Obrana psa při hlídání 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího,
podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým
a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného
rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny
rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně
stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém
odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném
zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových
povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném
a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí
psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta
a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým
směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj.
Obušek figurantovi neodebírá.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta.
Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá,
je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně
nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky.
Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky.
Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže
pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li
od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
5. Doprovod zezadu 5 bodů
a) Jeden zvukový povel: "K noze"
b) Provedení: V návaznosti na cvik č. 4 následuje doprovod figuranta zezadu
do vzdálenosti asi 30-ti kroků. Průběh doprovodu určí rozhodčí. Psovod vyzve
figuranta k chůzi a jde se psem, kterého má volně u nohy, ve vzdálenosti 5-ti kroků,
za ním. Pes musí figuranta pozorně střežit. Vzdálenost 5-ti kroků musí být dodržena
v průběhu celého doprovodu.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná
chůze psa, dodržení vzdálenosti 5-ti kroků.
 
6. Přepad psa při doprovodu 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".
b) Provedení: Při doprovodu následuje na pokyn rozhodčího, bez zastavení přepad psa
figurantem. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným
zákusem ubránit. Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu
figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě, na kterém se právě
nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned
pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně
jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu,
dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť".
Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných),
následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž
by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit.
Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu
a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi
odebírá.
Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků.
Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže
je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě
střežit, nesmí na něj vyskakovat ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka
zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení první
části oddílu C.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí
před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
7. Útok na psa z pohybu 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pusť“.
b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu
na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej
však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem
z úkrytu a běží ke středové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne aniž by běh přerušil,
otočí se čelně proti psovodu a psu a křikem a výhrůžnými pohyby na ně v běhu
zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu, na vzdálenost cca 60 kroků, psovod psa
na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku
energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného
rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane
pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod
samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes
po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání
až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém
povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době
vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění
musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta
opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval,
je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
8. Obrana psa při hlídání 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze" (2x).
b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího
podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým
a silným zákusem ubránit.
Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes
zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa.
Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro
pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový
povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu
pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím
zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje
diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát aniž by psa
ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn
rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým
povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá.
Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků.
Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se
nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta
bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato
skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu
ukončení oddílu C. Před hodnocením si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa
na vodítko.
c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný
a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes
při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce
značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta,
i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti
přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí
před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.
 
ZKOUŠKA FH 1 - PSA STOPAŘE 1. STUPNĚ
sledování stopy =80 bodů
4 předměty (4x5) =20 bodů
celkem 100 bodů
 
Cizí stopa 1200 kroků dlouhá, 6 dle terénu přizpůsobených pravých lomů, 4
předměty, 180 minut stará, 2x křížená stopou jiné osoby, 30minut po položení. Čas
k vypracování je 30 minut.
 
Všeobecná ustanovení
Ke složení této zkoušky je podmínkou, že má pes úspěšně složenou zkoušku BH
nebo SchH/VPG 1 nebo IPO 1.
Na stopě jsou v nepravidelné vzdálenosti položeny čtyři, dobře pachem nasycené
předměty, které má kladeč u sebe minimálně 30 minut před začátkem kladením stopy.
Během jedné stopy musí být použity předměty z různých materiálů, (např. kůže, textil,
dřevo). Předměty musí mít maximální délku cca 10 cm, šířku od 2-3 cm, tloušťku
od 0,5-1 cm, a nesmí se barevně podstatně lišit od terénu. Všechny předměty jsou
opatřeny čísly a to tak, že čísla na startovací tabulce se shodují s čísly na předmětech.
Tyto předměty mají být psem nalezeny, označeny nebo zvednuty ( přineseny).
Psovod připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m
dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně
či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek
psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určeném na stopovacím
postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů. Psovod
se psem v základním postoji se hlásí rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty
označuje nebo zvedá. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě
je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes odveden
na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy aktivně
a nízkým nosem navětřit. Pak musí se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem
a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem
10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod
stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat přesně, jistě,
plynule a nízkým nosem. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat
ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem
ihned označit nebo zvednout. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě).
Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též
střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo
si s ním lehne. Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde
k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Hodnoceny budou jen ty
předměty, které odpovídají způsobu značení, (označování nebo přinášení) oznámené
psovodem rozhodčímu.
Po oznámení nalezeného předmětu psovod zvedne stopovací šňůru a pokračuje se
psem v práci na stopě z místa nalezení předmětu. Po ukončení stopy psovod nalezené
předměty ukazuje rozhodčímu.
a) Položení stopy
Pro psa cizí kladeč obdrží od rozhodčího popřípadě od vedoucího stop nákres
terénu. Rozhodčí/vedoucí stop mu popíše podle záznamu o terénu, jak povede stopa
podle jednotlivých stromů, stožárů, střech atd. Před nášlapem ukáže kladeč rozhodčímu
4 předměty k položení na stopu. Výchozí místo stopy musí být označené cedulkou,
která bude zastrčena nalevo od výchozího postavení a zde musí být ponechána po celou
dobu až do ukončení práce psa. Kladeč v místě nášlapu zůstane chvíli stát, (lehké
přešlapy jsou dovoleny). Klade stopu plynule tak, jak byl instruován rozhodčím.
Předměty jsou položeny přímo na stopě, v nepravidelných vzdálenostech. První
předmět nesmí být položen dříve než po 250-ti krocích od nášlapu. Čtvrtý - poslední -
předmět stopu ukončuje. Předměty nesmí být pokládány na lomech nebo v jejich
bezprostřední blízkosti. Předměty nesmí být položeny vedle stopy. Místa, na kterých
budou předměty položeny, zaznamená kladeč do nákresu křížkem.
Je nutné, aby stopa byla položena v různorodém terénu a vedla přes pevnou cestu.
Stopa musí být položena tak, aby odpovídala předepsaným parametrům.
Třicet minut po ukončení kladení stopy, obdrží druhá, pro psa cizí osoba pokyn
od rozhodčího, aby provedla dvakrát, na určených místech, křížení stopy. Křížení
nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku.
b) Vypracování stopy
Pes má na nášlapu stopy intenzivně načichat pach a klidně, bez působení psovoda,
začít stopu vypracovávat. Je povolen zvukový povel „Hledej“ nebo „Stopa“. Stejně
postupuje psovod při znovuuvedení psa na stopu po nalezení předmětu. Psovod nesmí
na psa působit žádný nátlak, který by jej nutil vyrážet po stopě vpřed. Má-li psovod
dojem, že pes není na stopě, má možnost ještě jednou psa na stopu uvést, ale pouze
tehdy, když není od nášlapu vzdálen více než 15 kroků. V tomto případě následuje
ztráta minimálně 4 bodů.
Stopa má být vypracována klidně tak, že psovod postupuje za psem krokem.
Nalezne-li pes předmět, má jej ihned označit vleže, v sedě, či ve stoje, či v sedě nebo
ve stoje zvednout nebo přinést psovodovi. Nalezený předmět psovod zvednutím ukáže
rozhodčímu. Psovod může psa pochválit a nechá jej dále pracovat na stopě. Když pes
sejde ze stopy na křížení a po tomto jde dále než asi 25 kroků, musí být práce psa
ukončena.
 
c) Hodnocení:
Nejvyšší počet bodů 100 může být zadáno jen tehdy, když pes pracuje na stopě
od začátku do konce aktivně, nízkým nosem, rovnoměrným tempem (s ohledem
na terén) a všechny čtyři předměty označí nebo zvedne. Všechny lomy musí být
vypracovány jistě. Pes se křížením nesmí nechat ovlivnit. Za každý nenalezený
předmět se odebírá 5 bodů. Zvednutí a současné označení předmětů na stejné stopě
je chybné. Za každé chybné označení nebo zvednutí jiného předmětu jsou odebrány
4 body.
Snaží-li se psovod zabránit psu v sejití ze stopy, je rozhodčím jednou napomenut
k následování psa. Vypracování stopy je ukončeno, když pes opustí stopu o více než
délku vodítka, při volném sledování, více jak deset metrů. Práce musí být také
ukončena, když psovod neuposlechne pokyn rozhodčího.
 
 
ZKOUŠKA FH 2 - PSA STOPAŘE 2.STUPNĚ
sledování stopy =80 bodů
7 předmětů (6 x 3, 1 x 2) =20 bodů
celkem 100 bodů
 
Jedna cizí stopa, 1800 kroků dlouhá, 7 lomů, z toho minimálně 2 ostré, jeden
oblouk, 7 předmětů, 180 minut stará, 2x křížena stopou jiné osoby, 30 minut před
vypracováním. Čas k vypracování stopy je 40 minut. Začátek stopy pes musí
do 3 minut vyhledat.
 
Všeobecná ustanovení
Na stopě je kladečem položen identifikační předmět a dále je položeno
v nepravidelných vzdálenostech 7, pachem dobře nasycených předmětů, (max. 10 cm
dlouhých, 3 cm širokých, 1 cm tlustých). Všechny předměty jsou opatřeny čísly a to
tak, že číslo na startovací tabulce se shoduje s číslem na předmětu.
Před začátkem stopy musí psovod nahlásit rozhodčímu, zda jeho pes předměty
označuje nebo zvedá (přináší). Kombinování, tedy označování a zvedání (přinášení)
na jedné stopě, je chybné. Hodnoceny budou jen takové předměty, které odpovídají
hlášení psovoda.
Psovod může nechat psa pracovat podle své volby na volno nebo na stopovacím
vodítku, vždy s odstupem 10 m. Stopovací vodítko 10 m dlouhé, může být prověšené
nebo napnuté, ale psovod s ním nesmí psa ovlivňovat.
a) Položení stopy
Kladeč, pro psa cizí osoba, vyhotoví pro rozhodčího nákres terénu. Průběh stopy
je zaznamenán rozhodčím, popřípadě s vedoucím stop na základě náčrtu terénu jako
jsou jednotlivé stojící stromy, stožáry, střech atd.
Před položením stopy ukáže kladeč rozhodčímu (vedoucímu stop) odpovídající
předměty. Tyto předměty musí mít kladeč minimálně 30 minut předem u sebe, aby
byly dobře prosyceny pachem. Předměty nesmí překročit předepsanou velikost a nesmí
se podstatně barvou lišit od terénu.
Nášlap se nachází na ploše 20 x 20 m, do které vstupuje pouze kladeč. Kladeč
zastrčil do země ve vzdálenosti 20 m od sebe dvě cedulky, které označují spodní hranu
výchozího prostoru čtverce. Kladeč vstoupí do prostoru ze spodní hrany výchozího
prostoru nebo od jedné z cedulek a jde odložit identifikační předmět, který označuje
nášlap stopy. Identifikační předmět je tvarem a velikostí stejný, jako předměty
na stopě, avšak jeho hodnocení se neprovádí. Od identifikačního předmětu může vést
stopa přímo rovně, šikmo doprava nebo doleva, ne však do protisměru, ale vždy přes
protilehlou stranu výchozího prostoru čtverce.
Kladeč položí identifikační předmět a zůstává krátce stát. Poté klade stopu normální
chůzí.
Předměty jsou položeny na stopě (do šlápot) v nepravidelných vzdálenostech. První
předmět nesmí být od výchozího místa vzdálen méně jak 250 kroků. Sedmý a poslední
předmět je položen na konci stopy. Je nepřípustné, aby předměty byly položeny
na lomu nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Nesmí být položeny vedle stopy, nýbrž
do šlápot. Místo, kde budou předměty položeny, zaznamená kladeč do nákresu
křížkem. Stopa musí být položena tak, aby odpovídala předepsaným parametrům.
Třicet minut před uvedením psa k vypracování stopy, provede druhá, pro psa cizí
osoba, dvakrát křížení stopy. Křížení nesmí být provedeno na prvním a posledním
úseku.
b) Vypracování stopy
Kladeč oznámí rozhodčímu čas uvedení psa k vyhledání stopy.
Způsob (volné hledání nebo práce na stopovacím vodítku) je od položení
identifikačního předmětu ponechán na vůli psovoda. Čas na vyhledání začátku stopy
je stanoven maximálně na dobu 3 minut. Psovod smí vkročit do čtverce určeného
k vyhledání nášlapu ( identifikačního předmětu ) až po té, kdy pes hledá na délku celé
10 m dlouhé šňůry. Při hledání psa na volno je uplatňována stejná zásada.
Je na psovodovi, na kterém místě psa pro vyhledání identifikačního předmětu uvede.
Psovod může u identifikačního předmětu psa podpořit zvukovým nebo posuňkovým
povelem. Je povolen zvukový povel „ Hledej“ nebo „ Stopa“.
Začne-li pes na stopě pracovat za identifikačním předmětem, aniž by jej nalezl, není
to chybou a psovod postupuje za psem. V takovémto případě vypracování stopy
pokračuje psovod tak, jak pes začal vyhledávat (na volno nebo na stopovacím vodítku).
Najde-li pes identifikační předmět, odebere se psovod ke psu a uvede jej k vypracování
stopy.
Pes má na nášlapu stopy intenzivně načichat pach a klidně, bez působení psovoda,
začít stopu vypracovávat. Stejně postupuje psovod při uvedení psa na stopu po nalezení
předmětu. Psovod nesmí na psa působit žádný nátlak, který by jej nutil jít po stopě
vpřed. Nové uvedení není dovoleno.
Jakmile pes začne stopovat, zůstane psovod stát a nechá celé stopovací vodítko
proklouznout rukou. Stopovací vodítko může být upevněno na obojku nebo
na stopovacím postroji a pes může být veden vodítkem nad zády, bokem nebo mezi
předními a zadními nohami.
Stopa má být vypracována klidně, tak že psovod může psa následovat krokem.
Psovod následuje psa od nášlapu v odstupu deseti metrů. To platí i při práci psa
na volno. Nalezne-li pes předmět, musí jej ihned označit nebo zvednout psovodovi. Při
zvedání předmětu může zůstat stát, sedět nebo také přijít k psovodovi. Přináší-li pes
předměty, nesmí mu psovod jít naproti. Při zvedání předmětu je postupování psa vpřed
s předmětem chybou. Označovat může pes vsedě, vleže nebo vestoje, případně
střídavě.
Nalezený předmět psovod zvednutím ukáže. Psovod může psa pochválit
a pokračuje ve vypracování stopy. Když pes sejde ze stopy na křížení více než 10 m,
a dále pokračuje, musí být jeho práce ukončena.
Rozhodčí má právo umožnit psovodovi pomoc psu, když je terén neregulérní (např.
velké mokřiny, příkopy). Body se neodebírají.
Psovodovi je povoleno, po dohodě s rozhodčím, krátce přerušit vypracování stopy,
pokud on nebo jeho pes z důvodů tělesného stavu a pachových podmínek (např. únava,
velmi teplé počasí) požadují krátkou přestávku. Také zde nenásleduje bodová ztráta.
Uvedení psa na stopu nebude bráno ve smyslu zkušebního řádu jako nové vyhledání.
Čas k vypracování stopy se však nepřidává. Psovod má povoleno, během krátké
přestávky nebo po označení předmětu, očistit psu hlavu, oči a nos. K tomuto může mít
u sebe během vypracování stopy vlhký hadr, popřípadě vlhkou houbu. Pomůcku
je nutno ukázat rozhodčímu před začátkem stopy.
Jakákoli pomoc (např. škubnutí s vodítkem) nebo výrazná slovní pomoc
je zakázaná a může vést k ukončení práce.
c) Hodnocení:
Nejvyšší počet bodů 100 může být zadáno jen tehdy, když pes pracuje na stopě
od začátku do konce aktivně, nízkým nosem, rovnoměrným tempem (s ohledem
na terén) a všechny předměty označí nebo přinese. Všechny lomy musí být
vypracovány jistě. Pes se křížením nesmí nechat ovlivnit. Za každý nenalezený
předmět budou odebrány 3 body a za poslední předmět 2 body. Kombinace, přinášení
a zvedání předmětů je chybou. Za každé chybné označení nebo zvednutí jiného
předmětu bude odebráno 1,5 bodů.
Snaží-li se psovod zabránit psu v sejití ze stopy, je rozhodčím jednou napomenut
k následování psa. Vypracování stopy je ukončeno, když pes opustí stopu o více než
délku stopovacího vodítka, při volném sledování je odstup psa mimo stopu větší než
deset metrů. Práce musí být také ukončena, když psovod neuposlechne pokyn
rozhodčího.
 
Začátek pokládání stopy u zkoušky FH2.
Kladeč zastrčí do země kolík od kterého pak jde vpravo nebo vlevo 20 m,
kde zastrčí kolík druhý. Tyto kolíky tvoří spodní stranu pomyslného čtverce (20x20m).
Z kteréhokoliv místa této spodní strany vstoupí (může se i vrátit k prvnímu kolíku)
do čtverce, kde položí identifikační předmět. Po položení identifikačního předmětu
zůstává krátce stát na místě. Poté pokládá stopu volným krokem a vždy přes protilehlou
stranu základny čtverce.
 
Tento zkušební řád SchH/VPG pro sportovní kynologii v ČR :
upravil z německého originálu: Ferdinand Ritter
Připravila do tisku: Výcviková komise ČKS
schválila: ČMKU
vydal: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3,
170 00 Praha 7
Praha, duben 2006
strana 64
Vydal Český kynologický svaz
z pověření Českomoravské kynologické unie
tisk – náklad 5000 ks.
Publikace je určena pro potřebu základních kynologických organizací a klubů.
TOPlist