Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Zkušební řád Kynologické jednoty Brno

A. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO OVLADATELNOSTI PSA (ZOP)
KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP
 
        1. Stáří psa nejméně 10 měsíců
 
        2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky
 
        3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a
 
            popis cviků. Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i
 
            posunkové povely a to současně.
 
 
 
OBSAH ZKOUŠKY ZOP
 
    I.  Základní část                                                                                                                                         Body
 
        1. Přivolání – volba ze dvou variant : a) v klidu s předsednutím před psovoda                                            10
 
                                                                b) za pohybu k noze psovoda
 
        2. Ovladatelnost na vodítku                                                                                                                            10
 
        3. Ovladatelnost bez vodítka                                                                                                                             10
 
        4. Sedni - lehni - vstaň                                                                                                                                     10
 
        5. Odložení ( vzdálenost 30 kroků )                                                                                                                10
 
 
 
    II. Cviky skupinové a speciální
 
              Počet psů ve skupině je 3 - 5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po
 
              dohodě s rozhodčím.        
 
        1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině                                                                                                         10
 
        2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( na vodítku )                                                                                          10
 
        3. Odložení vleže ve skupině ( vzdálenost 30 kroků, 2 min. )                                                                       10
 
        4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou ( 5m + 5m, pes má náhubek )                                                       10                                                                                          
 
        5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením                                                                            10 
 
 
 
        CELKEM                                                                                                                                                  100
 
        Minimální počet bodů pro získání zkoušky                                                                                                   70
 
 
KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZOP
 
        PRO ZÁKLADNÍ ČÁST 
    1. PŘIVOLÁNÍ                                                                                                        ( 10 )
        Varianta A
        Povely : „ Ke mně ” a upažení levé ruky s následným připažením
                        „ K noze ” a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
        Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „ Volno ” musí
        vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se
        čelem ke psu, na další pokyn přivolá psa povelem „ Ke mně ”. Pes má radostně
        a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel „ K noze ”
        má pes usednout k noze psovoda.
 
        Varianta B
        Povely : „ K noze ” a tlesknutí dlaní levé ruky o levé stehno
        příp. „ Sedni ” a tlesknutí dlaní levé ruky o levé stehno ( možno použít při zastavení )
        Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel „ Volno ” musí
        vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí „ K noze ”. Pes
        se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním
        v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel „ K noze “ nebo „ Sedni “
       usedá k jeho levé noze.
 
    2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU                                                                         ( 10 )
        Povely : „ K noze ” a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
                        „ Sedni ”                 - // -
        Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým
        kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí
        psovodovi bránit v pohybu.
        Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se
        provádí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí
        v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
        Povel „ K noze ” je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru
        či způsobu chůze ( klus, pomalá chůze ) a při zastavení ( zde možno i povel „ Sedni ” )
        Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.
 
    3. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA                                                                       ( 10 )
        Obdoba cviku č.2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném případě neměl vzdálit
        od nohy psovoda více než 50 cm.
 
    4. SEDNI – LEHNI – VSTAŇ                                                                                     ( 10 )
        Povely : „ Sedni ” – lehký úder levou rukou na levé stehno
                        „ Lehni ” – mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
                        „ Vstaň ” – mírné pokrčení v kolenou
        Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy
        V ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.
        Pozn.
        U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně posunkové povely
 
    5. ODLOŽENÍ                                                                                                         ( 10 )
        Povely : „ Lehni ” – mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
                        „ Zůstaň ” – mírné přiložení dlaní levé ruky před čenich psa
        Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel „ Zůstaň ”. Na pokyn rozhodčího se
       psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa
        nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího
        psa v poslušnosti.
        Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metry,
        je cvik anulován. Při nepřízni počasí ( silná rosa, silný déšť, mráz apod. ) může
        psovod – po předchozí domluvě s rozhodčím – odložit psa na vlastní textilní podložku
       velikosti svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky ( čistota, zápach
        apod. )

 
 

 
        PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Počet psů ve skupině je 3 – 5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě
        s rozhodčím.
               Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, neboť
        jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům může znamenat vyloučení
        psa ze zkoušky.
              Pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky
        provádění jako v části základní. Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni
        psovodi i psi ve skupině současně.
        Pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely :
        „ Vlevo ( vpravo ) protichodem ” – Povel se vydává, když je skupina v zástupu za sebou.
        Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu povelem daného směru ( v poloměru
        cca. 1m ) do protisměru ( o 180   ). Ostatní pokračují každý až do místa, kde se 1.otáčel
        a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
        „ Vlevo ( vpravo ) zatočit ” – Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se 1. psovod na
        povel otáčí v daném směru v poloměru asi 1m tak dlouho, dokud neuslyší povel : „ Směr přímý ”
        Takto lze skupinu navést např. do kolmého směru apod.
              Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně
        Cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno.
              Pokud na zkouškách nebude dostatečný počet psů plnících stejný stupeň zkoušky ( alespoň 3 ),
        Musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. Tyto psy je povinen
        připravit pořadatel zkoušek.
              Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí. Mezery by
        však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry.
        Psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali ani se
        příliš neopožďovali.
 
    1. OVLADATELNOST NA VODÍTKU ve skupině                                                         ( 10 )
        viz. cvik č.2 pro Zákl. část
 
    2. SEDNI – LEHNI – VSTAŇ NA VODÍTKU ve skupině                                               ( 10 )    
        Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku č.4 pro Zákl. část
 
3.     ODLOŽENÍ V LEŽE ve skupině                                                                               ( 10 )
        Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků pod dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.5
        pro Zákl. část    
 
    4. PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU                                                   ( 10 )
        Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. Pes má náhubek nasazen po
        Celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či
        k cizí osobě ( pomocníkovi ), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen
        není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím.
        Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.
        Průběh cviku :
        a) pro psy, které unese jedna osoba ( závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka )
        Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky ( lavice,
        stůl, kladina apod. ) a v náručí ho nese 5 metrů k cizí osobě ( pomocníkovi ). Zde psa cizí
        osobě předá a ta jej v náručí, přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem
        nebo na podložku. Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.
        b) pro psy, kteří musí být ( pro svou váhu ) neseni více osobami
        Psovod a cizí osoba ( jeden příp. více pomocníků ) zvednou psa opatřeného náhubkem ze země
        či vyvýšené podložky ( lavice, stůl, kladina apod. ) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak
        v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou
        5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na podložku.
        Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho ( po dohodě
        s rozhodčím ) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.
 
    5. Chůze PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU                                                                ( 10 )
        Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela
        běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto povrchu přizpůsobil. Pro přípravu cviku
        se doporučují tyto druhy materiálu : igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát,
        pás linolea příp. led. Po splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech
        druzích materiálu. Každý druh má mít délku minimálně 3 metry a jednotlivé druhy mají
        na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí také za
        přípravu cviku. Po dohodě je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však            
        splňovat daná kritéria.
        Povely : „ K noze ” – tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
                        „ Sedni ”               - // -                                                       ( při zastavení )
        Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se
        se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
        Pes by se měl chovat přirozeně, měl by jít sebevědomě u nohy a po zastavení ihned sednout.
        Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.
B. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ UPOTŘEBITELNOSTI PRVNÍHO STUPNĚ (ZPU 1)
KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU - 1
1.     Stáří psa nejméně 12 měsíců
2.     Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP
3.     Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky a popis cviků.
            Obecně platí, že u všech cviků zk. ZPU-1 může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.
 
OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1
    I. Základní část                                                                                                                                                    Body
 
        1. Přivolání - volba ze dvou variant : a) v klidu s předsednutím před psovoda                                  10
 
                                                                            b) za pohybu k noze psovoda
 
        2. Ovladatelnost bez vodítka                                                                                                                10
 
        3. Sedni - lehni - vstaň ( u nohy, bez vodítka )                                                                                     10
 
        4. Štěkání ( v sedě u nohy, bez vodítka )                                                                                            10
 
        5. Aport volný ( předmět psovoda )                                                                                                     10
 
        6. Skok vysoký ( jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem )                                         10
 
        7. Skok šplhem ( překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovovodem           10
 
        8. Odložení ( vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu )                                                                        10
 
        9. Volitelný cvik                                                                                                                                   20
 
     a) hlídání předmětu psovoda
 
     b) stopa - vlastní, 100m dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, 2 předměty
 
        CELKEM   max. počet bodů za základní část                                                                                   100
 
                         min. počet bodů za základní část                                                                                         70
 
 
 
    II. Cviky skupinové a speciální
 
          Počet psů ve skupině je 3 - 5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí.
 
 
 
        1. Ovladatelnost ve skupině ( bez vodítka )                                                                                         10
 
        2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka )                                                                              10
 
        3. Odložení za pochodu vleže                                                                                                               10
 
        4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině ( na vodítku )                                                           10
 
        5. Lhostejnost k nárazovému zvuku                                                                                                   10
 
        CELKEM   max. počet bodů za cviky skupinové a speciální                                                           50
 
                          min. počet bodů za cviky skupinové a speciální                                                                  35
 
        CELKEM bodů za obě oblasti max.                                                                                               150
 
        Minimum bodů pro získání zkoušky                                                                                                  105
 
KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZPU-1
PRO ZÁKLADNÍ ČÁST
    1. PŘIVOLÁNÍ                                                                                                                                          ( 10 )      
        viz. popis u zk. ZOP
    2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA                                                                                               ( 10 )
        viz. popis u zk. ZOP
 
3.  SEDNI - LEHNI - VSTAŇ                                                                                                                 ( 10 )
Provádí se výhradně bez vodítka, jinak platí popis cviku č.4 u zk. ZOP. avšak posunkové
povely musí být prováděny přesně.
    4. ŠTĚKÁNÍ                                                                                                                                               ( 10 )
 Povel : „ Štěkej ” - pravou rukou ohnutou v lokti 3× kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel „Štěkej“, pes musí na jediný povel nejméně 3× hlasitě zaštěkat. Reakce na povel musí být okamžitá (do 3. sec). Změna polohy není přípustná. Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou. Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.          
    5. APORT VOLNÝ                                                                                                                                  ( 10 )
Povely: „Aport“ – ukázání pravou rukou do směrem odhozeného aportu „Pusť“            „K noze“ – tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže, apod.). Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn. Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem „Aport“. Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s aportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel „Pusť“ a předmět psovi odebere. Na další pokyn psa usměrní k noze.
    6. SKOK VYSOKÝ                                                                                                                                ( 10 )
        Povely : „ Vpřed “ - ukázání pravou rukou k překážce
                        „ K noze “ - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
Výšky překážky :  
100 cm
- pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
 80 cm
- pro psi s kohoutkovou výškou nad 35-50 cm
 50 cm
- pro psi s kohoutkovou výškou nad do 35 cm
Překážka se překonává pouze jedním směrem. Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem „Vpřed“, přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku,  za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu „K noze“ se posadí.  
    7. SKOK ŠPLHEM                                                                                                                                 ( 10 )
        Povely : „ Vpřed “ - ukázat pravou rukou k překážce
                        „ K noze ” - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem. Provedení je stejné jako u cviku č. 6 – skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.
8. ODLOŽENÍ                                                                                                                                           ( 10 )
         viz cvik č. 5 zk. ZOP
Psovod však není v dohledu psa, ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit  i zástěna používaná při obraně.
9.VOLITELNÝ CVIK                                                                                                                               ( 20 )
a) Hlídání : Povel: „Hlídej“
Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a má náhubek. Psovod odchází vedle psa na vzdálenost 20 metrů. Pomocník (mohou být i dva) nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 kroků od psa aniž by bral předmět. Pak se pokusí psu předmět odebrat, pes musí útočníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct. Nesmí se však ani nechat od něj, v zápalu hlídání, odlákat příliš daleko. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit a dále jej hlídat až do příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího i opakovat. Změna polohy v průběhu cviku není chybou.
         Cvik se provádí z výchozího bodu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde
         psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po 5 krocích ( max. však 10 )
         vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m
         určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou.
         Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován.
 
b) Stopa
    Povely: „Stopa“ – ukázání rukou na zem, kde vede stopa
 „Hledej“
 Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, 1× lomená v pravém úhlu, jsou na ni položeny 2 předměty
o       první na 1. úseku (asi v jeho polovině)
o       druhý stopu ukončuje
o       Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm (10cm×10cm). Způsoby označení předmětů
o       zalehnutí, zasednutí, zastavení, aportování nebo zvedání. Způsob označení předmětů oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. Pokud pes označí předmět, setrvá v poloze označení až do příchodu psovoda. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu. Stopa nesmí být starší než 15 min. Psovod je na stopě od psa vzdálen min. 10m max. však 15m.
             
         PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ
Platí stejná všeobecná ustanovení jakou zkoušky ZOP, o velikosti a složení skupiny však 
rozhoduje výhradně rozhodčí
 
    1. OVLADATELNOST VE SKUPINĚ                                                                                                              ( 10 )
        viz. popis cviku č. 2 u zk. ZOP, avšak bez vodítka
2. SEDNI-LEHNI-VSTAŇ VE SKUPINĚ                                                                                                           ( 10 ) 
        viz. popis cviku č.4 u zk. ZOP, provádí se však bez vodítka
       
    3. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V LEŽE ve skupině                                                                                       ( 10 )
        Povely : „ K noze ” – tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
                        „ Lehni ” – mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu      
                        „ Sedni ” – lehký úder levou rukou na levé stehno
        Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem „ Lehni ” odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí. Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně ne na boku. Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat,zpomalovat, otáčet ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.
    4. Chůze PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU                                                                                               ( 10 )
        viz. popis tohoto cviku ve zk. ZOP. Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavují se jednotlivě na pokyn rozhodčího
    5. LHOSTEJNOST K NÁRAZOVÉMU ZVUKU                                                                                             ( 10 )
        Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes může běžně setkávat. Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě. Naopak je vhodné je možno doporučit např. bouchání železem do dřevěné desky, nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba apod. Je na rozhodčím, aby zvážil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a případně ho několikrát zopakuje. Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit. Psi by měli klidně bez strachu stát, neměli by se lekat
C. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ UPOTŘEBITELNOSTI DRUHÉHO STUPNĚ (ZPU 2)
KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-2 :
1.     Stáří psa nejméně 12 měsíců
2.     Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU-1
3.     Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis
           cviků. Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pouze zvukových
           povelů ( mimo vysílání ). Na stopě a obraně je možno používat zvukových i
           posunkových povelů.
 
OBSAH ZKOUŠKY ZPU-2
    I. Stopa                                                                                                                                                                          Body
 
    Cizí, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, stáří 15 min.                                        100
 
    min.                                                                                                                                                    70
 
    II. Poslušnost
 
        1. Přivolání s předsednutím před psovoda                                                                                    10
 
        2. Ovladatelnost bez vodítka                                                                                                           10
 
        3. Průchod skupinou osob                                                                                                               10
 
        4. Sedni - lehni - vstaň ( krok před psovodem )                                                                            10
 
        5. Štěkání ( v sedě, krok před psovodem )                                                                                     10
 
        6. Odložení za pochodu ( ve stoje, s přivoláním )                                                                        10
 
        7. Aport přes překážku ( předmět psovoda )                                                                                 10
 
        8. Kladina nízká ( jedním směrem )                                                                                               10
 
        9. Vysílání ( min. 15m )                                                                                                                 10
 
        10. Odložení ( vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu )                                                                 10
 
        celkem poslušnost                                                                                                                      100
 
          min.                                                                                                                                              70
 

 
 
 
 
    III. Obrana
 
        1. Průzkum terénu ( 30x40 kroků, 4 zástěny )                                                                               10
 
        2. Vyštěkání                                                                                                                                10
 
        3. Přepad psovoda z úkrytu ( náznak úderů )                                                                                 30
 
        4. Zadržení ( hladké, na 30m )                                                                                                      50
 
        celkem obrana                                                                                                                             100
 
         Min                                                                                                                                                70
 
        CELKEM ( stopa, poslušnost, obrana )                                                                                    300
 
         min.                                                                                                                                              210
 
Komentář k provádění cviků ZPU-2
STOPA
 
        Povely : „ Stopa “ – ukázání rukou na zem, kudy vede stopa
                        „ Hledej “
        Stopa cizí, 15 min. stará, 300m dlouhá, 2× lomená v pravém úhlu, 2 předměty ( první asi v polovině 1. úseku, druhý stopu ukončuje ), limit pro vypracování stopy je 15 min. Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem. Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 20cm. Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min. 10m max. však 15m. Vzdálí-li se psovod od trasy více než 10m, nebo pokud pes delší dobu nesleduje stopu, je práce na stopě ukončena V případě, že je pokládána více než jedna cizí stopa, psovodi si o pořadí nástupu vypracování musí vždy losovat. Popis označování předmětů viz. ZPU – 1.          
POSLUŠNOST
    1. PŘIVOLÁNÍ s předsednutím před psovoda                                                               ( 10 )      
        Povely : „ Ke mně “ – bez posunku
                        „ K noze “ – bez posunku
        Popis cviku viz zk. ZOP – Přivolání – Varianta A      
 
    2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA                                                                           ( 10 )
        Povel : „ K noze “ – bez posunku
        Popis cviku viz zk. ZOP
 
3. PRŮCHOD SKUPINOU OSOB
         Povely : „ K noze “
                   „ Sedni “
         Tento cvik bezprostředně navazuje na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit. Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou Na pokyn rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí
   
    4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ                                                                                       ( 10 )
        Povely : „ Sedni “
                        „ Lehni “
                        „ Vstaň “
        Pes je volně krok před psovodem. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po po provedení každého povelu zůstává stát v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při prováděná poloh opustit své místo.

 
 
    5. ŠTĚKÁNÍ                                                                                                              ( 10 )
        Povel : „ Štěkej ”
        Neupoutaný pes sedí krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel „ Štěkej ”, pes musí bez změny polohy na jediný povel nejméně 3× hlasitě zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zk. ZPU – 1.
 
    6. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V STOJE S PŘIVOLÁNÍM                                              ( 10 )
        Povely : „ Stůj “
                      „ Ke mně “
                        „ K noze “
        Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem „ Stůj “ a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze. Změna polohy nebo opuštění místa odložení do přivolání znamená anulaci cviku
 
    7. APORT PŘES PŘEKÁŽKU                                                                                    ( 10 )
        Povely : „ Vpřed “
                        „ Aport ”
                        „ Pusť ”
                        „ K noze ”
        Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky ( např. kost, předměty z buvolí kůže apod. ). Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely „ Vpřed “,„ Aport “, Povel „ Aport “ musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí aport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu aport odebere a usměrní ho k noze. Výška překážky je totožná s výškou pro skok vysoký ve zk. ZPU – 1.
 
8.     KLADINA NÍZKÁ ( jedním směrem )
         Povely : „ Vpřed “
                     „ K noze “ příp. „ Sedni “
         Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho podél kladiny následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků ( max. 5 ) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu provádění psa na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován
 
9.     VYSÍLÁNÍ ( min. 15m )
         Povely : „ Vpřed “ – ukázání pravou rukou do určeného směru
              „ Lehni “
         Cvik se provádí z výchozího bodu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod neupoutaným psem určeným směrem a asi po 5 krocích ( max. však 10) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován.
 
10. ODLOŽENÍ
         Povely : „ Lehni “ „Zůstaň “
         Popis cviku viz. zk. ZPU – 1 cvik č.8 dodrží se však předepsaná vzdálenost 50 kroků.
 
OBRANA
 
    1. PRŮZKUM TERÉNU     ( 30 × 40 kroků, 4 zástěny )                                                       ( 10 )
        Povely : „ Vpřed “, „ Revír “ – ukázání rukou do směru
                        „ Zpět “ nebo „ Ke mně “
        Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě psa vysílá k prověření zástěn. Pes musí zástěny obíhat. K tomuto cviku je možno využít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků. V přírodním terénu nesmí být použity zástěny.
 
    2. VYŠTĚKÁNÍ                                                                                                                   ( 10 ) 
Povel: „K noze“
Navazuje na předchozí cvik. Jakmile pes pomocníka najde, má jej vytrvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdáli víc než 3m. Pokud pes nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat. Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze. Jiné označení pomocníka než štěkáním není povoleno. Pokud pes pomocníka drží za rukáv nebo jej vytrvale napadá, vyštěkání je anulováno.
 
    3. PŘEPAD PSOVODA Z ÚKRYTU                                                                            ( 10 )
        Povely : „ Drž ”  
                        „ Pusť ”
Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psa. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ku psu a usměrní ho k noze. Každý další povel k pouštění znamená ztrátu až 3 bodů. Pokud pes nepustí ani na 3. povel (tj. 1. povolený a 2. navíc), je cvik anulován.
 
    4. ZADRŽENÍ (hladké, na 30 kroků)                                                                               ( 10 )
Povely: „Drž“  „Pusť“
Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery naznačuje. Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí. Pokud pes nepustí ani na 3. povel, může psovod, na pokyn rozhodčího dojít ke psu a dát 4. povel ze vzdálenosti 5 kroků. Pustí-li pes na 4. povel je jeho bodové ohodnocení max. 10 bodů, nepustí-li je cvik anulován.
 
 
 
 
Rozšíření Zkušebního řádu KJ-ČR Brno  platného od 1.7.1999
 
 
o zkoušku
ZPU – S  Zkouška pracovní upotřebitelnosti – speciál.
 
 
ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI SPECIÁL – ZPU-S.
 
KRITERIA PRO ZKOUŠKU ZPU-S.
 
1.Stáří psa nejméně 14 měsíců
2.Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU-1.
3.Povelová technika je uvedena v obsahu zkoušek (P-posunkový, Z-zvukový) – ve většině případů jsou povoleny oba způsoby (P/Z). Není povoleno oslovování psa (vyjma přivolání).
4.Všechny cviky se provádí na pokyn rozhodčího.
5.Provádění zkoušky podléhá Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení – zkouškách ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů a ustanovení Zkušebního řádu KJ-ČR.
6.Hodnocení výsledků zkoušky ZPU-S
Pro splnění zkoušky je třeba získat min.70% bodů z každé její části. Ze součtu bodů ze všech částí zkoušky se pak stanovuje výsledná známka takto:
 
           výborně                                            286 – 300 bodů
           velmi dobře                                      270 – 285 bodů
           dobře                                                 240 – 265 bodů
           uspokojivě                                        210 – 239 bodů
           nesplněno                                          0 – 209 bodů
 
 
OBSAH ZKOUŠKY           ZPU-S.
 
I. Stopa
           Cizí cca 300m dlouhá, stáří 30 min., 2x lomená (z toho 1 ostrý úhel), 2 předměty (jeden na prvním nebo druhém úseku, druhý předmět stopu ukončuje), předměty jsou z pachově savého materiálu o rozměrech cca 10x5x1cm a nesmí se barvou podstatně lišit od okolního terénu. Nášlap je na úseku 20 kroků (kolmém na 1.úsek stopy) s identifikačním předmětem (bez bodového hodnocení) s časovým limitem 2 minut. P/Z. Limit na vypracování stopy je 15 minut.
 
II. Poslušnost
                                                                                              Povel.technika                Body
1. Přivolání s předsednutím před psovodem                               P/Z                             10
2. Ovladatelnost bez vodítka                                                        --/Z                             10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
           BLOK (mezi cviky nelze psa chválit ani ho upravovat)
3. Sedni-lehni-vstaň (10 kroků před psovodem)                        P/Z                             10
4. Štěkání v leže (10 kroků před psovodem)                              P/Z                             10
5. Plížení (10 kroků ke psovodovi)                                             P/Z                             10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Odložení za pochodu vsedě                                                   --/Z                             10
7. Odložení za poklusu vleže s přivoláním                                 --/Z                             10
8. Aport šplhem                                                                           --/Z                             10
9. Kladina nízká (s náběhovými prkny tam i zpět)                       --/Z                             10
10. Odložení (30 kroků, psovod v úkrytu)                                    P/Z                             10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                                                                                                                         100
III Speciální cviky
                                                                                              Povel.technika               Body
1. Vysílání (2x, 30 kroků)                                                             P/Z                             10
2. Skok daleký (přes makety)                                                       P/Z                             10
3. Vodorovný žebřík                                                                      P/Z                             10
4. Houpačka                                                                                  P/Z                              5
5. Kladina pohyblivá (na sudech)                                                  P/Z                              5
6. Rozlišování předmětů (1vlastní mezi 4 stejného pachu)            P/Z                             10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
BLOK (cviky jsou však vykonávány na pokyn rozhodčího)
7. Průzkum terénu (50-60kroků x 80-90 kroků, 3+3 směry)        P/Z                             10
8. Označení osoby sedící v úkrytu                                              -----                             10
9. Klid psa vleže při kontrole osoby                                              --/Z                              5
10.Označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni                             ----                              20
11. Klid psa vleže při kontrole osoby                                             --/Z                              5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CELKEM                                                                                                                          100      
 
 
PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZPU-S.
 
Stopa.
 
Kladení stopy.
           Kladeč se zastaví na počátku stopy a položí identifikační předmět (pachově savý, nejlépe textil). Pokládá pachovou stopu obvyklým způsobem tak, aby první úsek byl kolmý na pomyslnou osu vyhledávání předmětu. Kladeč je s rozhodčím předem domluven na kterém úseku bude první předmět a jak bude vypadat stopa (který lom bude pravoúhlý a který bude ostrý). Tvar stopy a položení předmětů určuje rozhodčí.
 
Provádění stopy.
           Psovod se psem nesmí být přítomen na dohled pokládání stopy.   
Psovod při hlášení musí přesně uvést, jak pes předměty položené na stopě označuje (neplatí pro „identifikační“ předmět).
Rozhodčí vymezí hranice osy prohledávání (mohou být předem označeny např. praporky apod.) pro nalezení „identifikačního“ předmětu a dá pokyn psovodovi k vypracování stopy. Pes má 2 minuty na to, aby našel „identifikační“ předmět – psovod poté zvednutím ruky oznámí, že zahajuje stopování. Je na vůli psovoda, jak „identifikační“ předmět, před započetím vypracovávání stopy, využije. Pokud pes předmět nenalezne a psovod neoznámí zahájení vypracovávání stopy do stanoveného limitu, je práce psa na stopě ukončena.
Pes může být na stopovacím vodítku nebo volně - vždy však minimálně 10m od psovoda.
Rámcové hodnocení: uvedení na stopu + 1.úsek –30 bodů, 2.úsek – 27 bodů, 3.úsek –23 bodů, předměty – 20 bodů. Pokud se pes vzdálí více jak 10m od stopy, nebo ji delší dobu nesleduje, popř. překročí limit na její vypracování je práce na stopě ukončena.
           Schéma uvádění psa na stopu a možné tvary stop jsou uvedeny v příloze.
Poslušnost.
 
1. Přivolání s předsednutím psa před psovodem
           Viz. zkouška ZOP-varianta A – vzdálenost na povel volno min.15m. Pokud se na 3. povel pes nevzdálí na požadovanou vzdálenost je cvik anulován. Nepřivolání psa na 2. povel je důvodem k ukončení zkoušky a to v kterékoliv části.
 
2. Ovladatelnost bez vodítka.
           Viz. Zkouška ZOP
 
3. Sedni – lehni – vstaň
           Povely jako při zkoušce ZOP. Provádí se 10 kroků před psovodem, pes bez vodítka. Jde o první cvik bloku v poslušnosti. Opustí-li pes při provádění cviků původní místo o více jak 3m, je cvik anulován. Rozhodčí po ukončení cviku eventuálně vyzve psovoda k úpravě vzdálenosti na původních 10 kroků a to tak, že psovod se ze svého stanoviště posune přímo na místo určené rozhodčím. Po ukončení cviků nesmí psovod psa ani chválit ani upravovat.
 
4. Štěkej.
           Povel jako při zkoušce ZPU-1 – vše ostatní obdobně jako u předchozího cviku.
 
5. Plížení ke psovodovi.
           Povel: „Plaz“ , komíhání pravé ruky dlaní k zemi nalevo a napravo v úrovni boků psovoda. „Sedni“, „K noze“.
           Pes se nepřerušovaně plazí bez přílišného zvedání zádě a u psovoda zůstává ležet do pokynu rozhodčího z jehož podnětu psovod povelem psa posadí a následně usměrní k noze. Tím končí blok cviků poslušnosti.
 
6. Odložení vsedě za pochodu.
           Povel: „Sedni“, „K noze“
           Psovod pochodující s neupoutaným psem na pokyn rozhodčího povelem „Sedni“ odloží psa a pokračuje v chůzi cca 30 kroků. Až na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí se ke psu. Na další pokyny psovod jde ke psu a posadí ho u nohy.
 
7. Odložení za poklusu vleže s přivoláním.
           Povely: „Lehni“, „Ke mně“, „K noze“.
           Psovod za poklusu s neupoutaným psem na pokyn rozhodčího povelem „Lehni“ odloží psa a pokračuje v běhu cca 20 kroků. Poté, na pokyn rozhodčího, změní rytmus chůze na pochod (cca 10 kroků) a zastaví se s obratem ke psu. Na další pokyny psovod psa přivolá a posadí ho u nohy.
 
8. Aport šplhem (šikmá stěna cca 180 cm) .
     Povely: „Vpřed“, „Aport“, „Pusť“, „K noze“.
      Jako aport lze použít jakýkoliv předmět mimo hračku psa (vč.různých míčků), výstroj či pamlsek.
           Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou typu A. Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely „Vpřed“ a „Aport„. Povel „Aport„ musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí aport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu aport odebere a usměrní ho k noze.
 
9. Kladina nízká ( cca 100 cm).
         Povely: „Vpřed“, „Zpět“, „Knoze“.
                Pes s neupoutaným psem před kladinou na pokyn rozhodčího vydá psu povel „Vpřed“. Jakmile pes sejde na konci z náběhového prkna kladiny zavelí psovod psu „Zpět“. Pes se vrátí po kladině a předsedá u psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod usměrní psa k noze.
 
10. Odložení.
    Povely: „Lehni“, „Zůstaň“, „Knoze“
    Viz zkouška ZPU-1.
 
Speciální cviky.
 
           Discipliny této části zkoušky jsou voleny tak, aby je bylo možno provádět na cvičišti nebo hřišti za přítomnosti diváků.
 
1. Vysílání.
    Povely: „Vpřed“, „Lehni“, „Ke mně“, „Knoze“
    Provádí se ve dvou směrech.
Pro tento účel jsou na ploše předem vyznačeny: výchozí bod (může být totožný s výchozím bodem pro poslušnost) a dva body vzdálené od výchozího bodu 30 kroků se směrovou odchylkou minimálně 60°.
Na pokyn rozhodčího vyjde psovod se psem směrem, který rovněž určí rozhodčí a po 5-10 krocích vysílá psa vpřed na požadovaných 30 kroků a sám zůstává stát. Jakmile pes dosáhne označeného místa, psovod vydá povel “Lehni“. Nepřesné ulehnutí není chybou. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá, usměrní k noze a vrátí se na výchozí bod. Na další pokyny psovod zopakuje totéž v druhém směru s tím rozdílem, že psovod si na pokyn rozhodčího pro psa dojde a usměrní ho do základního postoje.
Rámcové hodnocení: 1.vysílání – 4 body, 2.vysílání – 6 bodů.
 
2. Skok daleký.
    Překážka: buď přírodní příkop min. 0,5 m hloubce, nebo zátaras o výšce max.30cm v délce 1,5m.
    Povely: „Vpřed“, „Stůj“, „K noze“.
      Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes překoná překážku a na povel zůstává stát (na směru jeho postoje nezáleží). Psovod přichází ke psu, usměrní ho k noze a přechází na další překážku.
 
3. Vodorovný žebřík.
           Překážka: dřevěný nebo kovový žebřík s dřevěnými příčkami, na dvou asi 50cm podpěrách, délka cca 4m, šířka asi 50cm, vzdálenost příček asi 30cm, šířka příček asi 30 cm. Z jedné strany je náběhové prkno
          Povely: „Vpřed“, „Stůj“, „K noze“.
                  Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes vyběhne po náběhovém prkně a překonává překážku. Na povel pes zůstává stát na konci žebříku. Psovod přichází ke psu a v náručí ho snese na zem.
4. Houpačka.
           Překážka: prkno asi 4m dlouhé, 30cm široké, mírně za polovinou podložené asi ve 40 cm výšce (lze použít houpačku pro agility).
           Povely: „Vpřed“, „K noze“.
           Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes dojde až ke sklopnému bodu houpačky a prkno sklopí. V tomto okamžiku vychází psovod a jde podél překážky vedle psa aniž by mu pomáhal či se dotýkal překážky. Po seběhnutí psa z prkna přiřadí psovod psa k noze a pokračuje k další překážce.
 
5. Kladina pohyblivá.
           Překážka: 2 stejně velké sudy cca 40cm v průměru a přes ně prkno o délce asi 4m a šířce cca 30cm.
           Povely: „Vpřed“, „Stůj“, „K noze“.
            Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes dojde cca doprostřed kladiny. Psovod povelem psa zastaví, dojde ho a spolu pokračují až do seskoku psa z kladiny. Poté, na pokyn rozhodčího, se psovod se psem zastaví.
 
6. Rozlišování předmětů.
           Povely: „Přines“- ukázání pravou rukou do směru k předmětům.
           Pořadatel zkoušek musí mít dostatečný počet „bezpachových“ předmětů (dřevěné kolíky o rozměrech 10 x 5 x 2-3cm, mohou být částečně obaleny textilem, koženkou apod. a musí být výrazně očíslovány).
           Při zahajovacím nástupu zkoušek rozdá vedoucí zkoušek všem psovodů ucházejících se o zkoušku ZPU-S po jednom výše popsaném předmětu. Ostatní předměty uschová v umělohmotném sáčku mimo dosah kohokoliv.
           Na pokyn rozhodčího vedoucí zkoušek rozloží do mírného půlkruhu 4 výše popsané předměty ve vzdálenosti cca 25 cm od sebe s dvojnásobnou mezerou mezi předměty – kde, určí rozhodčí. Psovod přijde k půlkruhu se psem cca 6-7 kroků. Psa odloží a přidá do půlkruhu předmět zapůjčený při nástupu do mezery dle pokynů rozhodčího. Vrátí se ke psu.
           Na pokyn nechá psovod psa vyhledávat „jeho“ předmět, který musí k němu poté přiaportovat. Uchopí-li pes nesprávný předmět a udělá s ním min. 3 kroky k psovodovi, je cvik anulován.
 
 
           V tomto místě může být posloupnost speciálních cviků přerušena a mohou pokračovat postupně další účastníci zkoušek. Z organizačního hlediska to přispěje k úpravě prostoru pro závěrečný blok cviků.
 
 
           V následujícím bloku je jakýkoliv pokus psa o agresivní kontakt s osobami důvodem pro nepokračování v tomto oddíle (dosud získané body se do výsledku zkoušky počítají).
 
 
7. Průzkum terénu.
           Povely: „Revír“ - ukázání rukou do směru vyslání psa.
           Vytýčení prostoru je možné standardními zástěnami nebo papírovým krabicemi přibližně stejné velikosti
           Pes systematicky prohledává dle pokynů psovoda prostor 50-60 x 80-90 kroků a to prověřením min. 3 zástěn či krabic. V poslední z nich je sedící osoba umístěná tak, aby byla co nejméně pozorovatelná při provádění průzkumu.
 
 
8. Označení osoby.
           Pes bez pomoci označuje osobu vyštěkáváním. Psovod, který postupuje po ose prozkoumávaného prostoru, přitom zůstává stát a může ke psu až na pokyn rozhodčího. Psovod psa usměrní k noze.
 
9. Klid při kontrole osoby
           Psovod odloží psa vleže cca 3m od osoby. Provede kontrolu zdravotního stavu osoby. Poté osobu podepře, psa usměrní k noze a dojde s osobou k ose prohledávání, kde ji předá vedoucímu zkoušek. Pes v průběhu cviku nesmí napadat ani obtěžovat nalezenou osobu – soustavné štěkání je chybou.
 
10. Označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni.
           Pomůcky: v této části pro průzkum lze použít stejné pomůcky jako v úvodu bloku, jen zástěny (min.3) musí být položeny. Pod poslední z nich leží, hlavou k zemi,   nehybně osoba. Kolem poslední zástěny jsou ve vzdálenosti cca 10m 3 ohně. Ohni se rozumí zapálená textilie v plechové nádobě nasáknutá hořlavinou typu benzin, nafta. Hořlavina nesmí být v přebytku, aby nevybuchovala a nemohla se vylít. Plechovka je upevněna na kovovém nebo dřevěném kolíku, kterým je fixována v zemi. Nedostatečné jsou komerčně prodávané louče. Při provádění této části zkoušky je třeba bedlivě dodržovat požární a bezpečnostní zásady (manipulace s ohni je zakázána mladistvím do 18 let).
           Na pokyn rozhodčího pokračuje průzkum terénu, opět ve 3 směrech (hodnoceno k položce 7).
           Označení osoby probíhá stejně jako v položce 8.
 
11. Klid při kontrole osoby
           Psovod odloží psa vleže cca 3m od osoby. Provede kontrolu zdravotního stavu osoby. Poté osobu podepře, psa usměrní k noze a dojde s osobou k ose prohledávání, kde ji předá vedoucímu zkoušek. Pes v průběhu cviku nesmí napadat ani obtěžovat nalezenou osobu – soustavné štěkání je chybou.           
 
 
 
Příloha:
    - tvary stop
    - rozlišování předmětů
    - blok vyhledávání osob
 
 
 
Schváleno ÚKOZ ve formě Řádu ochrany zvířat dne 6.5.2008, na 114. zasedání pod č.j.:11256/2008-10001.
     

Schváleno ČMKU dne 9.4.2009, zápis č

 
 
 
 
TOPlist